Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Niyamsaar (1973)

Niyamsar >
Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other Id Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
Jiv Adhikar
🔽 58m:51s Niyamsar 1, 2, 3, 4, 5 1973-02-08 Mahaa Sud 5, Thu Guj Vikram Samvat 2029, Uttam Kshamaa Dharm, Jiv Adhikaar
🔽 1h:15s Niyamsar 1 6, 7 1973-02-09 Mahaa Sud 6, Fri Guj
🔽 1h:51s Niyamsar 1, 2 8, 9 1973-02-11 Mahaa Sud 9, Sun Hin
🔽 1h:28s Niyamsar 3 1973-02-12 Mahaa Sud 10, Mon Guj
🔽 1h:5s Niyamsar 3 1973-02-13 Mahaa Sud 11, Tue Guj
🔽 1h:1m:12s Niyamsar 3, 4 10 1973-02-14 Mahaa Sud 12, Wed Guj
🔽 1h:25s Niyamsar 4 11 1973-02-15 Mahaa Sud 13, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:3s Niyamsar 5 11, 12 1973-02-16 Mahaa Sud 14, Fri Guj
🔽 59m:45s Niyamsar 38 1973-02-18 Mahaa Vad 1, Sun Guj
🔽 1h:45s Niyamsar 6 1973-02-19 Mahaa Vad 2, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 58m:58s Niyamsar 6 1973-02-20 Mahaa Vad 3, Tue Guj
🔽 59m:45s Niyamsar 7 13 1973-02-21 Mahaa Vad 4, Wed Guj
🔽 59m:50s Niyamsar 7 1973-02-22 Mahaa Vad 5, Thu Guj
🔽 58m:48s Niyamsar 8 14 1973-02-23 Mahaa Vad 6, Fri Guj
🔽 59m Niyamsar 9 15 1973-02-25 Mahaa Vad 8, Sun Guj
🔽 59m:26s Niyamsar 9 1973-02-26 Mahaa Vad 9, Mon Guj
🔽 57m:46s Niyamsar 9, 10 16 1973-02-27 Mahaa Vad 10, Tue Guj
🔽 59m:37s Niyamsar 10 1973-02-28 Mahaa Vad 11, Wed Hin
🔽 59m:1s Niyamsar 10 17 1973-03-01 Mahaa Vad 12, Thu Guj
🔽 1h:1m:23s Niyamsar 11, 12 1973-03-02 Mahaa Vad 13, Fri Guj
🔽 59m:36s Niyamsar 11, 12 1973-03-04 Mahaa Vad 15, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:57s Niyamsar 11, 12 18 1973-03-05 Faagan Sud 1, Mon Guj
Ajiv Adhikar
🔽 56m:25s Niyamsar 19, 20 1973-03-06 Faagan Sud 2, Tue Guj
🔽 58m:10s Niyamsar 13 21, 22 1973-03-07 Faagan Sud 3, Wed Guj
🔽 59m:58s Niyamsar 13 23 1973-03-08 Faagan Sud 4, Thu Guj
🔽 59m:44s Niyamsar 14 24, 25 1973-03-09 Faagan Sud 5, Fri Guj
🔽 1h:43s Niyamsar 15 26 1973-03-10 Faagan Sud 6, Sat Guj
🔽 59m:15s Niyamsar 15 1973-03-11 Faagan Sud 7, Sun Guj
🔽 59m:45s Niyamsar 15, 16, 17 27, 28, 29 1973-03-13 Faagan Sud 9, Tue Hin
🔽 1h:29s Niyamsar 18 30, 31 1973-03-14 Faagan Sud 10, Wed Hin
🔽 59m:10s Niyamsar 32, 33, 34 1973-03-15 Faagan Sud 11, Thu Hin
🔽 1h Niyamsar 19 35 1973-03-16 Faagan Sud 13, Fri Hin
🔽 59m:12s Niyamsar 19 1973-03-17 Faagan Sud 14, Sat Hin
🔽 59m:38s Niyamsar 19 1973-03-18 Faagan Sud 15, Sun Hin
🔽 1h:22s Niyamsar 19 36 1973-03-19 Faagan Vad 1, Mon Hin
ShuddhBhav Adhikar
🔽 59m:34s Niyamsar 38 1973-03-27 Faagan Vad 8, Tue Guj Shuddh Bhav Adhikaar
🔽 58m:29s Niyamsar 38 1973-03-28 Faagan Vad 9, Wed Guj
🔽 58m:27s Niyamsar 39 54 1973-03-29 Faagan Vad 10, Thu Guj
🔽 58m:25s Niyamsar 39, 40 55 1973-03-30 Faagan Vad 11, Fri Guj
🔽 59m:55s Niyamsar 56, 57 1973-03-31 Faagan Vad 12, Sat Guj
🔽 1h:22s Niyamsar 41 1973-04-01 Faagan Vad 13, Sun Guj
🔽 1h:48s Niyamsar 41 1973-04-02 Faagan Vad 14, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 59m:28s Niyamsar 42 58, 59 1973-04-04 Chaitra Sud 1, Wed Guj
🔽 1h:8s Niyamsar 42 1973-04-05 Chaitra Sud 2, Thu Guj
🔽 1h:1s Niyamsar 60, 61 1973-04-06 Chaitra Sud 3, Fri Hin
🔽 59m:25s Niyamsar 43 1973-04-07 Chaitra Sud 4, Sat Hin
🔽 59m:37s Niyamsar 43 1973-04-08 Chaitra Sud 5, Sun Hin
🔽 1h:3s Niyamsar 62, 63 1973-04-09 Chaitra Sud 7, Mon Hin
🔽 59m:51s Niyamsar 64, 65, 66, 67 1973-04-11 Chaitra Sud 9, Wed Hin
🔽 59m:48s Niyamsar 44 68 1973-04-12 Chaitra Sud 10, Thu Hin
🔽 59m:49s Niyamsar 45, 46 69 1973-04-13 Chaitra Sud 11, Fri Hin
🔽 1h:59s Niyamsar 45, 46, 47 70 1973-04-14 Chaitra Sud 12, Sat Guj
🔽 58m:51s Niyamsar 47 1973-04-15 Chaitra Sud 13, Sun Guj Mahavir Jayanti
🔽 59m:34s Niyamsar 47 71 1973-04-16 Chaitra Sud 14, Mon Guj
🔽 58m:28s Niyamsar 48 1973-04-18 Chaitra Vad 1, Wed Hin
🔽 59m:57s Niyamsar 49 72 1973-04-19 Chaitra Vad 2, Thu Guj
🔽 1h:1m:16s Niyamsar 49 1973-04-20 Chaitra Vad 3, Fri Guj
🔽 59m:20s Niyamsar 49 73 1973-04-21 Chaitra Vad 4, Sat Guj
🔽 1h:55s Niyamsar 50 1973-04-22 Chaitra Vad 5, Sun Guj
🔽 1h:41s Niyamsar 50, 51, 52, 53, 54, 55 74 1973-05-15 Vaishakh Sud 13, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 50m:38s Niyamsar 51, 52, 53, 54, 55 1973-05-17 Vaishakh Sud 15, Thu Guj Slightly Unclear 50 Min
Parmaarth-Pratikraman Adhikar
🔽 59m:45s Niyamsar 77, 78, 79, 80, 81 75, 108 1973-05-18 Vaishakh Vad 1, Fri Guj Parmaarth Pratikraman Adhikaar
🔽 58m:21s Niyamsar 77, 78, 79, 80, 81 1973-05-19 Vaishakh Vad 2, Sat Guj
🔽 1h:38s Niyamsar 77, 78, 79, 80, 81 109 1973-05-20 Vaishakh Vad 3, Sun Guj
🔽 58m:57s Niyamsar 82 110 1973-05-21 Vaishakh Vad 4, Mon Guj
🔽 58m:24s Niyamsar 83 111 1973-05-22 Vaishakh Vad 5, Tue Guj
🔽 1h Niyamsar 84 1973-05-23 Vaishakh Vad 6, Wed Guj
🔽 1h:36s Niyamsar 85 112, 113 1973-05-25 Vaishakh Vad 8, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:16s Niyamsar 86 114 1973-05-26 Vaishakh Vad 9, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:1s Niyamsar 86 1973-05-27 Vaishakh Vad 10, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:44s Niyamsar 87 115 1973-05-28 Vaishakh Vad 11, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 59m:29s Niyamsar 88 116, 117, 118 1973-05-29 Vaishakh Vad 12, Tue Guj Slightly Unclear
Pravachan 073 Not Available Niyamsar 89 119, 120 1973-05-30 Vaishakh Vad 13, Wed Guj
🔽 1h:17s Niyamsar 90 121 1973-05-31 Vaishakh Vad 14, Thu Guj
🔽 59m:8s Niyamsar 91 1973-06-02 Jeth Sud 1, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:35s Niyamsar 91, 92 122 1973-06-03 Jeth Sud 2, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:31s Niyamsar 92, 93, 94 123, 124 1973-06-04 Jeth Sud 3, Mon Guj
NishchayPratyakhyaan Adhikar
🔽 56m:17s Niyamsar 94, 95 125, 126 1973-06-05 Jeth Sud 5, Tue Guj Nischay Pratyaakhyaan Adhikaar
🔽 1h:20s Niyamsar 96 127 1973-06-06 Jeth Sud 6, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 58m:20s Niyamsar 97 128 1973-06-07 Jeth Sud 7, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:54s Niyamsar 97 129, 130 1973-06-09 Jeth Sud 9, Sat Guj Slightly Unclear
Pravachan 082 Not Available Niyamsar 98 131, 132, 133 1973-06-10 Jeth Sud 10, Sun Guj
🔽 59m:49s Niyamsar 99, 100 134 1973-06-11 Jeth Sud 11, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 59m:56s Niyamsar 100 1973-06-12 Jeth Sud 12, Tue Guj
🔽 59m:54s Niyamsar 100 1973-06-13 Jeth Sud 13, Wed Guj
🔽 58m:47s Niyamsar 101 135, 136 1973-06-14 Jeth Sud 14, Thu Guj
🔽 59m:51s Niyamsar 101, 102 137 1973-06-16 Jeth Vad 1, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:53s Niyamsar 102 138 1973-06-17 Jeth Vad 2, Sun Guj
🔽 1h:7s Niyamsar 103 1973-06-18 Jeth Vad 3, Mon Guj Unclear
🔽 59m:38s Niyamsar 104 139, 140 1973-06-19 Jeth Vad 4, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:36s Niyamsar 105 141 1973-06-20 Jeth Vad 5, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 58m:11s Niyamsar 106 142, 143, 144, 145 1973-06-21 Jeth Vad 5, Thu Guj
🔽 1h:1m:4s Niyamsar 146, 147, 148, 149, 150 1973-06-22 Jeth Vad 6, Fri Guj
ParamAalochna Adhikar
Pravachan 094 Not Available Niyamsar 107 151 1973-06-23 Jeth Vad 7, Sat Guj
🔽 1h:2m:25s Niyamsar 107 1973-06-25 Jeth Vad 10, Mon Guj Param Aalochna Adhikaar
🔽 1h:44s Niyamsar 108 152 1973-06-26 Jeth Vad 11, Tue Guj
🔽 58m:9s Niyamsar 109 153, 154 1973-06-27 Jeth Vad 12, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:30s Niyamsar 154, 155, 156, 157 1973-06-28 Jeth Vad 13, Thu Guj
🔽 1h:3s Niyamsar 110 158, 159 1973-06-29 Jeth Vad 14, Fri Guj
🔽 58m:13s Niyamsar 110 160 1973-07-01 Ashadhh Sud 1, Sun Guj
🔽 58m:21s Niyamsar 111 161, 162, 163 1973-07-02 Ashadhh Sud 2, Mon Guj
🔽 59m:49s Niyamsar 164, 165, 166, 167, 168 1973-07-03 Ashadhh Sud 3, Tue Guj
🔽 59m:53s Niyamsar 112 169, 170 1973-07-04 Ashadhh Sud 4, Wed Guj
🔽 59m:9s Niyamsar 112 171,172 1973-07-06 Ashadhh Sud 7, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:35s Niyamsar 173, 174 1973-07-08 Ashadhh Sud 9, Sun Guj
Not Available 106 175, 176, 177 1973-07-09 Ashadhh Sud 10, Mon Guj
ShuddhNishchayPrayaschit Adhikar
🔽 44m:17s Niyamsar 113 177, 178, 179 1973-07-10 Ashadhh Sud 11, Tue Guj 45 Min, Shuddh Nischay Praayaschitt Adhikaar
🔽 58m:38s Niyamsar 114 180 1973-07-11 Ashadhh Sud 12, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:3m:13s Niyamsar 114, 115 181 1973-07-12 Ashadhh Sud 12, Thu Guj
🔽 58m:28s Niyamsar 115, 116 182 1973-07-13 Ashadhh Sud 13, Fri Guj
🔽 58m:36s Niyamsar 116 183 1973-07-15 Ashadhh Sud 15, Sun Guj
🔽 59m:41s Niyamsar 117 184 1973-07-16 Ashadhh Vad 1, Mon Guj Divya Dhvani Din
🔽 59m:49s Niyamsar 185, 186, 187, 188 1973-07-17 Ashadhh Vad 2, Tue Guj
🔽 1h:13s Niyamsar 118 189 1973-07-18 Ashadhh Vad 3, Wed Guj
🔽 1h:33s Niyamsar 119 1973-07-19 Ashadhh Vad 4, Thu Guj
🔽 58m:49s Niyamsar 119, 120 190 1973-07-20 Ashadhh Vad 5, Fri Guj
🔽 58m:9s Niyamsar 121 191, 192, 193, 194 1973-07-21 Ashadhh Vad 6, Sat Guj
🔽 58m:53s Niyamsar 121 195, 196 1973-07-22 Ashadhh Vad 7, Sun Guj
ParamSamaadhi Adhikar
🔽 58m:39s Niyamsar 122 197, 198, 199, 200 1973-07-24 Ashadhh Vad 9, Tue Guj Param Samaadhi Adhikaar
🔽 1h:21s Niyamsar 123, 124 201 1973-07-25 Ashadhh Vad 10, Wed Guj
🔽 1h:38s Niyamsar 124, 125 202 1973-07-26 Ashadhh Vad 11, Thu Guj
🔽 1h:22s Niyamsar 125, 126 203 1973-07-27 Ashadhh Vad 13, Fri Guj
🔽 59m:46s Niyamsar 204, 205, 206, 207 1973-07-29 Ashadhh Vad 15, Sun Guj
🔽 58m:59s Niyamsar 208, 209 1973-07-30 Shravan Sud 1, Mon Guj
🔽 1h:2s Niyamsar 210, 211 1973-07-31 Shravan Sud 2, Tue Guj
🔽 1h:23s Niyamsar 127 1973-08-01 Shravan Sud 4, Thu Guj
🔽 58m:25s Niyamsar 127 212 1973-08-02 Shravan Sud 4, Thu Guj
Pravachan 128 Not Available Niyamsar 128 213 1973-08-03 Shravan Sud 5, Fri Guj
🔽 59m:35s Niyamsar 129, 130 214 1973-08-04 Shravan Sud 6, Sat Hin
🔽 1h:7s Niyamsar 130 215, 216 1973-08-05 Shravan Sud 7, Sun Hin
🔽 57m:2s Niyamsar 131, 132 217, 218 1973-08-07 Shravan Sud 9, Tue Hin
🔽 58m:13s Niyamsar 133 219 1973-08-08 Shravan Sud 10, Wed Hin
ParamBhakti Adhikar
🔽 59m:25s Niyamsar 134 219 1973-08-09 Shravan Sud 11, Thu Hin Param Bhakti Adhikaar
🔽 1h:1m:13s Niyamsar 134 1973-08-10 Shravan Sud 12, Fri Hin
🔽 59m:36s Niyamsar 134 220 1973-08-11 Shravan Sud 13, Sat Hin
🔽 59m:2s Niyamsar 135 220, 221, 222 1973-08-12 Shravan Sud 14, Sun Hin
🔽 1h:2m:7s Niyamsar 136 223, 224, 226 1973-08-13 Shravan Sud 15, Mon Hin Muni Raksha Din
🔽 58m:55s Niyamsar 136, 137 227, 228 1973-08-14 Shravan Vad 1, Tue Hin
🔽 1h:26s Niyamsar 138 1973-08-15 Shravan Vad 2, Wed Hin
🔽 1h:29s Niyamsar 139, 140 230 1973-08-17 Shravan Vad 4, Fri Hin
🔽 59m:29s Niyamsar 140 231, 233 1973-08-18 Shravan Vad 5, Sat Hin
🔽 58m:24s Niyamsar 234, 235, 236 1973-08-19 Shravan Vad 6, Sun Hin
Nishchay-ParamAavashyak Adhikar
Pravachan 143 Not Available Niyamsar 141 237 1973-08-20 Shravan Vad 7, Mon Guj
🔽 1h:36s Niyamsar 141 1973-08-21 Shravan Vad 8, Tue Hin Nischay Param Aavashyak Adhikaar
🔽 1h:1m:45s Niyamsar 142 238 1973-08-23 Shravan Vad 10, Thu Hin
🔽 1h:1m:13s Niyamsar 142, 143 239 1973-08-24 Shravan Vad 11, Fri Hin
🔽 59m:58s Niyamsar 240, 241, 242, 243 1973-08-25 Shravan Vad 12, Sat Hin
🔽 1h:41s Niyamsar 144 244 1973-08-26 Shravan Vad 13, Sun Hin
🔽 1h:38s Niyamsar 144 245 1973-08-27 Shravan Vad 14, Mon Hin
🔽 59m:17s Niyamsar 145 245 1973-08-28 Shravan Vad 15, Tue Hin
🔽 1h:45s Niyamsar 145, 146 246 1973-08-29 Bhadarvo Sud 1, Wed Guj
🔽 58m:40s Niyamsar 247, 248, 249, 250, 251, 252 1973-08-30 Bhadarvo Sud 2, Thu Guj
Pravachan 153 Not Available Niyamsar 147 253, 254 1973-08-31 Bhadarvo Sud 3, Fri Guj
🔽 59m:59s Niyamsar 147 1973-09-01 Bhadarvo Sud 4, Sat Guj Uttam Kshamaa Dharm
🔽 58m:16s Niyamsar 148 255 1973-09-03 Bhadarvo Sud 7, Mon Guj Uttam Aarjav Dharm
🔽 1h:2s Niyamsar 149 256, 257 1973-09-04 Bhadarvo Sud 8, Tue Hin
🔽 1h:10s Niyamsar 149, 150 258 1973-09-05 Bhadarvo Sud 8, Wed Hin Uttam Sauch Dharm
🔽 58m:20s Niyamsar 151 259 1973-09-06 Bhadarvo Sud 9, Thu Hin Uttam Satya Dharm
🔽 59m:48s Niyamsar 152 260, 261 1973-09-07 Bhadarvo Sud 10, Fri Hin Uttam Sayyam Dharm
🔽 59m:2s Niyamsar 152, 153 262 1973-09-08 Bhadarvo Sud 11, Sat Hin Uttam Tap Dharm
🔽 59m:9s Niyamsar 154 263 1973-09-09 Bhadarvo Sud 12, Sun Hin Uttam Tyaag Dharm
🔽 59m:10s Niyamsar 154, 155 264, 265 1973-09-10 Bhadarvo Sud 13, Mon Hin Uttam Aakinchanya Dharm
🔽 58m:24s Niyamsar 156 266, 267 1973-09-11 Bhadarvo Sud 14, Tue Hin Uttam Brahmcharya Dharm
🔽 53m:53s Niyamsar 157, 158 268, 269 1973-09-12 Bhadarvo Sud 15, Wed Guj Unclear 53 Min
Pravachan 165 Not Available Niyamsar 158 1973-09-13 Bhadarvo Vad 1, Thu Guj
🔽 56m:32s Niyamsar 270, 271 1973-09-14 Bhadarvo Vad 2, Fri Guj