Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures

Shastra (Jain book) Dates Author Tika Author/Bhavarth Author No of Pravachans
Anubhav Prakash Various Pandit Dipchandji 2
Asht Pahud 1973-74 Kundkund Acharya Pandit Jaychandji Chabda 198
Asht Pahud 1970-71 Kundkund Acharya Pandit Jaychandji Chabda 195
Asht Pahud various Kundkund Acharya Pandit Jaychandji Chabda 3
BahenShree Na Vachanamrut 1980 BahenShree Champaben 50
BahenShree Na Vachanamrut 1978-79 BahenShree Champaben 181
BahenShree Na Vachanamrut Various BahenShree Champaben 23
Bruhad Dravya Sangrah Various Srimad Nemichandra Siddhantidev Shree Brahmadev 6
Chhah Dhala 1966 Pandit Daulatramji 50
Isht Opdesh Various Shrimad Pujyapad Aacharya Pandit Aashadharji 55
Isht Opdesh Various Shrimad Pujyapad Aacharya Pandit Aashadharji 5
Kalash Tika (Samaysaar) 1977-78 Amrutchandra Aacharya Pandit Rajmalji 308
Kalash Tika (Samaysaar) 1974 Amrutchandra Aacharya Pandit Rajmalji 214
Kalash Tika (Samaysaar) 1967-68 Amrutchandra Aacharya Pandit Rajmalji 260
Kalash Tika (Samaysaar) 1967 Amrutchandra Aacharya Pandit Rajmalji 13
Kalash Tika (Samaysaar) 1965-66 Amrutchandra Aacharya Pandit Rajmalji 267
Kalash Tika (Samaysaar) various Amrutchandra Aacharya Pandit Rajmalji 61
Kartikeyaanu Preksha Various Swami Kartikey P. Jaychandji Chhabadaa 4
Moksh Marg Prakashak Various Pandit Todarmalji 32
Naatak Samaysaar 1971 Amrutchandra Aacharya Pandit Banarasidasji 197
Naatak Samaysaar various Amrutchandra Aacharya Pandit Banarasidasji 1
Niyamsaar 1979-80 Kundkund Acharya Shree Padmaprabhmaldharidev 214
Niyamsaar - Shuddh Bhav Adhikaar 1979 Kundkund Acharya Shree Padmaprabhmaldharidev 17
Niyamsaar 1975-76 Kundkund Acharya Shree Padmaprabhmaldharidev 183
Niyamsaar 1973 Kundkund Acharya Shree Padmaprabhmaldharidev 158
Niyamsaar 1971-73 Kundkund Acharya Shree Padmaprabhmaldharidev 215
Niyamsaar 1971 Kundkund Acharya Shree Padmaprabhmaldharidev 202
Niyamsaar - Shuddh Bhav Adhikaar 1969 Kundkund Acharya Shree Padmaprabhmaldharidev 22
Niyamsaar 1966 Kundkund Acharya Shree Padmaprabhmaldharidev 173
Niyamsaar various Kundkund Acharya Shree Padmaprabhmaldharidev 47
Padmanandi Panch Vishanti Various Padmanandi Acharya 47
Parmatma Prakash 1976-77 Shrimad Yogindudev Shreemad Bhrumdev 242
Parmatma Prakash 1965-66 Shrimad Yogindudev Shreemad Bhrumdev 214
Parmatma Prakash Various Shrimad Yogindudev Shreemad Bhrumdev 1
Pravachansaar 1979 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 287
Pravachansaar 1974-75 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 300
Pravachansaar 1968-69 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 280
Pravachansaar 1962-63 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 131
Pravachansaar various Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 95
Pravachan Navneet - Special Pravachans on Samaysaar, Niyamsaar, Parmatmaprakash and Shreemadjis Bols 1977-79 Various 142
PurushaarthSiddhi-Upaai - also known as JinPravachanRahasya-Kosh 1966-67 Amrutchandra Aacharya Pandit Todarmalji & Pandit Daulatramji 89
PurushaarthSiddhi-Upaai - also known as JinPravachanRahasya-Kosh Various Amrutchandra Aacharya Pandit Todarmalji & Pandit Daulatramji 2
PunchAstiKaai 1969-70 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 88
PunchAstiKaai 1964 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 51
PunchAstiKaai 1963-64 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 27
PunchAstiKaai Various Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 20
Samadhitantra 1974-75 Shrimad Pujyapad Aacharya Shree Prabhachandraji 110
Samadhitantra Various Shrimad Pujyapad Aacharya Shree Prabhachandraji 1
Samaysaar (from the 19th reading) 1978-80 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 535
Samaysaar - gatha 308-311 - Krambuddh Pariyay 1979 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 8
Samaysaar - gatha 320 - From Jaysen Acharyadevs Tika 1979 & 1970 Kundkund Acharya Jaysen Aacharya 23
Samaysaar (from the 18th reading) 1975-77 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 536
Samaysaar (from the 17th reading) 1971-74 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 639
Samaysaar (from the 16th reading) 1968-71 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 590
Samaysaar (from the 15th reading) 1966-68 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 595
Samaysaar - Pravachans on 47 Shaktis 1965 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 38
Samaysaar (from the 13th reading) 1961-62 Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 386
Samaysaar various Kundkund Acharya Amrutchandra Aacharya 381
Samaysaar Kalash Tika 1977-78 Amrutchandra Aacharya Pandit Rajmalji 308
Samaysaar Kalash Tika 1974 Amrutchandra Aacharya Pandit Rajmalji 214
Samaysaar Kalash Tika 1967-68 Amrutchandra Aacharya Pandit Rajmalji 260
Samaysaar Kalash Tika 1967 Amrutchandra Aacharya Pandit Rajmalji 13
Samaysaar Kalash Tika 1965-66 Amrutchandra Aacharya Pandit Rajmalji 267
Samaysaar Kalash Tika various Amrutchandra Aacharya Pandit Rajmalji 61
Lecture on Shreemad Rajchandrajis Samadhi din Shreemad Rajchandraji 1
Yogsaar Various Shrimad Yogindudev Pandit Shree Shitalprasadji 45
Vishapahaar Stotra 1962 Kavivar Dhananjay 8