Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Samaysar Kalash Tika (1967)

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other No. Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
🔽 58m:31s Samaysaar Kalash Tika 1 Jiv Adhikaar 1967-08-16 Shravan Sud 11, Wed Hin Vikram Samvat 2023
🔽 58m:52s Samaysaar Kalash Tika 1 1967-08-17 Shravan Sud 13, Thu Hin
🔽 58m:13s Samaysaar Kalash Tika 1, 2 1967-08-18 Shravan Sud 14, Fri Hin
🔽 1h:1m:59s Samaysaar Kalash Tika 2 1967-08-19 Shravan Sud 15, Sat Hin
🔽 58m:10s Samaysaar Kalash Tika 2, 3 1967-08-20 Shravan Vad 1, Sun Hin
🔽 58m:17s Samaysaar Kalash Tika 3, 4 1967-08-22 Shravan Vad 2, Tue Hin
🔽 59m:30s Samaysaar Kalash Tika 4 1967-08-23 Shravan Vad 3, Wed Hin
🔽 59m:42s Samaysaar Kalash Tika 4 1967-08-24 Shravan Vad 4, Thu Hin
🔽 59m:31s Samaysaar Kalash Tika 4, 5 1967-08-25 Shravan Vad 5, Fri Hin
🔽 58m:13s Samaysaar Kalash Tika 5 1967-08-26 Shravan Vad 6, Sat Hin
🔽 58m:52s Samaysaar Kalash Tika 6 1967-08-27 Shravan Vad 7, Sun Hin
🔽 1h:28s Samaysaar Kalash Tika 6 1967-08-28 Shravan Vad 8, Mon Hin
🔽 59m:43s Samaysaar Kalash Tika 6, 7 1967-08-29 Shravan Vad 9, Tue Hin