Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Samaysar Kalash Tika (1977-78)

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other No. Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
Jiv Adhikaar
🔽 1h:1m:3s Samaysaar Kalash Tika 1 1977-05-23 Jeth Sud 5, Mon Guj Vikram Samvat 2033, Shrut Punchmi, Jiv Adhikaar
🔽 1h:31s Samaysaar Kalash Tika 1 1977-05-24 Jeth Sud 6, Tue Hin
🔽 58m:47s Samaysaar Kalash Tika 2 1977-05-25 Jeth Sud 7, Wed Hin
🔽 1h:17s Samaysaar Kalash Tika 3 1977-06-02 Jeth Vad 1, Thu Guj
🔽 59m:51s Samaysaar Kalash Tika 3, 4 1977-06-03 Jeth Vad 2, Fri Guj
🔽 59m:42s Samaysaar Kalash Tika 4, 5 1977-06-04 Jeth Vad 3, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 58m:54s Samaysaar Kalash Tika 5 1977-06-05 Jeth Vad 4, Sun Hin
🔽 1h:51s Samaysaar Kalash Tika 5, 6 1977-06-06 Jeth Vad 5, Mon Hin
🔽 59m:42s Samaysaar Kalash Tika 6, 7 1977-06-07 Jeth Vad 6, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 1h:19s Samaysaar Kalash Tika 7 1977-06-08 Jeth Vad 7, Wed Hin Slightly Unclear
🔽 1h:1m:13s Samaysaar Kalash Tika 8 1977-06-10 Jeth Vad 9, Fri Hin
🔽 59m:56s Samaysaar Kalash Tika 8, 9 1977-06-11 Jeth Vad 10, Sat Hin
🔽 1h:1m:11s Samaysaar Kalash Tika 9 1977-06-12 Jeth Vad 11, Sun Hin
🔽 58m:42s Samaysaar Kalash Tika 9, 10 1977-06-13 Jeth Vad 12, Mon Hin
🔽 59m:38s Samaysaar Kalash Tika 10, 11 1977-06-14 Jeth Vad 13, Tue Hin
🔽 59m:8s Samaysaar Kalash Tika 11 1977-06-15 Jeth Vad 14, Wed Hin
🔽 1h:1m:11s Samaysaar Kalash Tika 12 1977-06-17 Ashadhh Sud 1, Fri Guj
🔽 1h:7s Samaysaar Kalash Tika 12, 13 1977-06-18 Ashadhh Sud 2, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 58m:57s Samaysaar Kalash Tika 13 1977-06-19 Ashadhh Sud 3, Sun Guj
🔽 57m:34s Samaysaar Kalash Tika 13, 14 1977-06-20 Ashadhh Sud 4, Mon Guj
🔽 59m:34s Samaysaar Kalash Tika 14, 15 1977-06-21 Ashadhh Sud 5, Tue Guj
🔽 59m:45s Samaysaar Kalash Tika 15 1977-06-22 Ashadhh Sud 6, Wed Guj
🔽 59m:41s Samaysaar Kalash Tika 16 1977-06-23 Ashadhh Sud 7, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h Samaysaar Kalash Tika 17, 18 1977-06-24 Ashadhh Sud 8, Fri Hin
🔽 1h:11s Samaysaar Kalash Tika 19 1977-06-25 Ashadhh Sud 9, Sat Hin Unclear
🔽 1h:55s Samaysaar Kalash Tika 20 1977-06-26 Ashadhh Sud 10, Sun Hin
🔽 1h:1m:18s Samaysaar Kalash Tika 21 1977-06-27 Ashadhh Sud 11, Mon Hin
🔽 59m:23s Samaysaar Kalash Tika 22 1977-06-28 Ashadhh Sud 12, Tue Guj
🔽 1h:1m:8s Samaysaar Kalash Tika 22, 23 1977-06-29 Ashadhh Sud 13, Wed Guj
🔽 58m:43s Samaysaar Kalash Tika 23 1977-06-30 Ashadhh Sud 14, Thu Guj
🔽 58m:26s Samaysaar Kalash Tika 24, 25, 26 1977-07-02 Ashadhh Vad 2, Sat Guj
🔽 1h:16s Samaysaar Kalash Tika 27 1977-07-03 Ashadhh Vad 3, Sun Guj
🔽 58m:23s Samaysaar Kalash Tika 27, 28 1977-07-04 Ashadhh Vad 4, Mon Guj
🔽 58m:48s Samaysaar Kalash Tika 28 1977-07-05 Ashadhh Vad 5, Tue Hin
🔽 1h:46s Samaysaar Kalash Tika 28, 29 1977-07-09 Ashadhh Vad 9, Sat Guj Vairaagya
🔽 1h:3s Samaysaar Kalash Tika 29 1977-07-10 Ashadhh Vad 10, Sun Guj
🔽 1h:6s Samaysaar Kalash Tika 29 1977-07-11 Ashadhh Vad 11, Mon Guj
🔽 1h:1m:41s Samaysaar Kalash Tika 30 1977-07-12 Ashadhh Vad 12, Tue Guj
🔽 1h:58s Samaysaar Kalash Tika 31 1977-07-13 Ashadhh Vad 12, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:3s Samaysaar Kalash Tika 32 1977-07-14 Ashadhh Vad 13, Thu Guj Slightly Unclear
Ajiv Adhikaar
🔽 1h:45s Samaysaar Kalash Tika 32, 33 1977-07-15 Ashadhh Vad 14, Fri Guj Ajiv Adhikaar
🔽 59m:44s Samaysaar Kalash Tika 33 1977-07-17 Shravan Sud 1, Sun Guj Pratham Maas
🔽 1h:36s Samaysaar Kalash Tika 34 1977-07-18 Shravan Sud 2, Mon Guj Vairaagya
🔽 59m:19s Samaysaar Kalash Tika 35, 36 1977-07-19 Shravan Sud 3, Tue Guj
🔽 58m:10s Samaysaar Kalash Tika 36 1977-07-20 Shravan Sud 4, Wed Guj
🔽 58m:17s Samaysaar Kalash Tika 37 1977-07-21 Shravan Sud 5, Thu Guj
🔽 1h:54s Samaysaar Kalash Tika 38, 39 1977-07-22 Shravan Sud 6, Fri Guj
🔽 59m:8s Samaysaar Kalash Tika 39, 40 1977-07-24 Shravan Sud 8, Sun Guj
🔽 59m:25s Samaysaar Kalash Tika 40, 41, 42 1977-07-25 Shravan Sud 10, Mon Guj
🔽 1h:26s Samaysaar Kalash Tika 42, 43 1977-07-26 Shravan Sud 11, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 58m:21s Samaysaar Kalash Tika 43 1977-07-27 Shravan Sud 12, Wed Hin
🔽 58m:40s Samaysaar Kalash Tika 44 1977-07-28 Shravan Sud 13, Thu Guj
🔽 1h:42s Samaysaar Kalash Tika 44, 45 1977-07-29 Shravan Sud 14, Fri Guj
Karta Karm Adhikaar
🔽 59m:58s Samaysaar Kalash Tika 45, 46 1977-07-31 Shravan Vad 1, Sun Guj Divya Dhvani Din, Karta Karm Adhikaar
🔽 58m:15s Samaysaar Kalash Tika 46, 47 1977-08-01 Shravan Vad 2, Mon Guj
🔽 59m:23s Samaysaar Kalash Tika 47 1977-08-02 Shravan Vad 3, Tue Guj
🔽 58m:49s Samaysaar Kalash Tika 48 1977-08-03 Shravan Vad 4, Wed Guj
🔽 59m:14s Samaysaar Kalash Tika 48 1977-08-04 Shravan Vad 5, Thu Hin
🔽 59m:9s Samaysaar Kalash Tika 48 1977-08-05 Shravan Vad 6, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 59m:27s Samaysaar Kalash Tika 49 1977-08-07 Shravan Vad 8, Sun Guj
🔽 59m:50s Samaysaar Kalash Tika 49 1977-08-08 Shravan Vad 9, Mon Guj
🔽 58m:51s Samaysaar Kalash Tika 50 1977-08-09 Shravan Vad 10, Tue Hin Shikshan Shibir
🔽 59m:56s Samaysaar Kalash Tika 50 1977-08-10 Shravan Vad 11, Wed Hin
🔽 58m:39s Samaysaar Kalash Tika 50 1977-08-11 Shravan Vad 12, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 1h:24s Samaysaar Kalash Tika 50, 51 1977-08-12 Shravan Vad 13, Fri Hin Unclear
🔽 1h:1m:9s Samaysaar Kalash Tika 51 1977-08-14 Shravan Vad 15, Sun Hin
🔽 1h:22s Samaysaar Kalash Tika 51, 52 1977-08-15 Shravan Sud 1, Mon Hin Dwitiya Maas
🔽 59m:26s Samaysaar Kalash Tika 53 1977-08-16 Shravan Sud 2, Tue Hin Unclear
🔽 1h:1m:23s Samaysaar Kalash Tika 54, 55 1977-08-17 Shravan Sud 3, Wed Hin
🔽 58m:32s Samaysaar Kalash Tika 55 1977-08-18 Shravan Sud 4, Thu Hin Slightly Unclear Jodni Kshayik
🔽 59m:34s Samaysaar Kalash Tika 55, 56, 57 1977-08-19 Shravan Sud 5, Fri Hin
🔽 58m:13s Samaysaar Kalash Tika 57, 58 1977-08-20 Shravan Sud 6, Sat Hin
🔽 58m:6s Samaysaar Kalash Tika 58, 59 1977-08-21 Shravan Sud 7, Sun Hin
🔽 59m:28s Samaysaar Kalash Tika 59, 60 1977-08-23 Shravan Sud 9, Tue Hin
🔽 1h Samaysaar Kalash Tika 60 1977-08-24 Shravan Sud 10, Wed Hin
🔽 59m:6s Samaysaar Kalash Tika 60 1977-08-25 Shravan Sud 11, Thu Hin
🔽 1h:33s Samaysaar Kalash Tika 61, 49 Avyakt Na Bol 1, 2, 3, 4, 5, 6 1977-08-26 Shravan Sud 13, Fri Hin
🔽 58m:3s Samaysaar Kalash Tika 61, 62 1977-08-27 Shravan Sud 14, Sat Hin
🔽 56m:57s Samaysaar Kalash Tika 63, 64, 65, 66, 67 1977-08-28 Shravan Sud 15, Sun Hin Muni Raksha Din
🔽 40m:15s Samaysaar Kalash Tika 67, 68 1977-08-29 Shravan Vad 1, Mon Hin Slightly Unclear
🔽 58m:57s Samaysaar Kalash Tika 69 1977-08-30 Shravan Vad 2, Tue Hin
🔽 59m:6s Samaysaar Kalash Tika 69, 70 1977-08-31 Shravan Vad 3, Wed Hin
🔽 54m:18s Samaysaar Kalash Tika 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 1977-09-01 Shravan Vad 4, Thu Hin Slightly Unclear 46 Min
🔽 1h:3s Samaysaar Kalash Tika 78, 79, 80 1977-09-02 Shravan Vad 5, Fri Hin
🔽 58m:45s Samaysaar Kalash Tika 81, 82, 83, 84 1977-09-03 Shravan Vad 6, Sat Hin
🔽 59m:5s Samaysaar Kalash Tika 84, 85, 86, 87 1977-09-04 Shravan Vad 7, Sun Hin
🔽 59m:53s Samaysaar Kalash Tika 88, 89, 90 1977-09-06 Shravan Vad 9, Tue Hin
🔽 58m:12s Samaysaar Kalash Tika 90, 91 1977-09-07 Shravan Vad 10, Wed Hin Slightly Unclear
🔽 58m:36s Samaysaar Kalash Tika 91, 92 1977-09-08 Shravan Vad 11, Thu Hin
🔽 59m:7s Samaysaar Kalash Tika 93 1977-09-09 Shravan Vad 12, Fri Hin
🔽 1h:1m:34s Samaysaar Kalash Tika 93, 94 1977-09-10 Shravan Vad 13, Sat Hin
🔽 45m:22s Samaysaar Kalash Tika 95, 96 1977-09-11 Shravan Vad 13, Sun Hin
🔽 59m:20s Samaysaar Kalash Tika 96, 97 1977-09-12 Shravan Vad 14, Mon Hin
🔽 59m:33s Samaysaar Kalash Tika 98 1977-09-13 Shravan Vad 15, Tue Hin
Punya Paap Adhikaar
🔽 58m:39s Samaysaar Kalash Tika 99, 100 1977-09-15 Bhadarvo Sud 2, Thu Hin Punya Paap Adhikaar
🔽 58m:37s Samaysaar Kalash Tika 100 1977-09-16 Bhadarvo Sud 4, Fri Hin
🔽 58m:24s Samaysaar Kalash Tika 101 1977-09-17 Bhadarvo Sud 5, Sat Hin Uttam Kshamaa Dharm
🔽 58m:41s Samaysaar Kalash Tika 102 1977-09-18 Bhadarvo Sud 6, Sun Hin Uttam Maardav Dharm
🔽 58m:52s Samaysaar Kalash Tika 102, 103, 104 1977-09-19 Bhadarvo Sud 7, Mon Hin Uttam Aarjav Dharm
🔽 59m:10s Samaysaar Kalash Tika 104, 105 1977-09-20 Bhadarvo Sud 8, Tue Hin Slightly Unclear Uttam Sauch Dharm
🔽 58m:28s Samaysaar Kalash Tika 106 1977-09-21 Bhadarvo Sud 9, Wed Hin Uttam Satya Dharm
🔽 58m:26s Samaysaar Kalash Tika 106, 107, 108 1977-09-22 Bhadarvo Sud 10, Thu Hin Uttam Sayyam Dharm
🔽 58m:51s Samaysaar Kalash Tika 108, 109 1977-09-23 Bhadarvo Sud 11, Fri Hin Uttam Tap Dharm
🔽 59m:18s Samaysaar Kalash Tika 109 1977-09-24 Bhadarvo Sud 12, Sat Hin Slightly Unclear Uttam Tyaag Dharm
🔽 1h:11s Samaysaar Kalash Tika 110 1977-09-25 Bhadarvo Sud 13, Sun Hin Uttam Aakinchan Dharm
🔽 59m:8s Samaysaar Kalash Tika 110 1977-09-26 Bhadarvo Sud 14, Mon Hin Uttam Brahmcharya Dharm
🔽 1h:27s Samaysaar Kalash Tika 110 1977-09-28 Bhadarvo Vad 1, Wed Hin About Kshamaapna
🔽 58m:37s Samaysaar Kalash Tika 111, 112 1977-09-29 Bhadarvo Vad 2, Thu Hin
Aashrav Adhikaar
🔽 58m:20s Samaysaar Kalash Tika 112, 113 1977-09-30 Bhadarvo Vad 3, Fri Hin Aashrav Adhikaar
🔽 1h:11s Samaysaar Kalash Tika 113, 114 1977-10-01 Bhadarvo Vad 4, Sat Hin
Pravachan 111 Not Available Samaysaar Kalash Tika 115 1977-10-02 Bhadarvo Vad 5, Sun Guj
🔽 42m:16s Samaysaar Kalash Tika 115, 116 1977-10-03 Bhadarvo Vad 6, Mon Hin
🔽 58m:36s Samaysaar Kalash Tika 116 1977-10-04 Bhadarvo Vad 7, Tue Hin
🔽 58m:26s Samaysaar Kalash Tika 116 1977-10-06 Bhadarvo Vad 9, Thu Hin
🔽 1h:15s Samaysaar Kalash Tika 117, 118 1977-10-07 Bhadarvo Vad 10, Fri Hin Slightly Unclear
🔽 58m:29s Samaysaar Kalash Tika 118, 119 1977-10-08 Bhadarvo Vad 11, Sat Hin
🔽 59m Samaysaar Kalash Tika 120 1977-10-09 Bhadarvo Vad 12, Sun Hin
🔽 58m:50s Samaysaar Kalash Tika 120, 121 1977-10-10 Bhadarvo Vad 13, Mon Hin
🔽 59m:23s Samaysaar Kalash Tika 121, 122 1977-10-11 Bhadarvo Vad 14, Tue Hin
🔽 58m:21s Samaysaar Kalash Tika 122, 123 1977-10-13 Aaso Sud 1, Thu Hin
🔽 58m:1s Samaysaar Kalash Tika 123 1977-10-14 Aaso Sud 2, Fri Hin
🔽 1h:1m:25s Samaysaar Kalash Tika 124 1977-10-15 Aaso Sud 3, Sat Hin
Samvar Adhikaar
🔽 58m:59s Samaysaar Kalash Tika 124, 125 1977-10-16 Aaso Sud 4, Sun Hin Slightly Unclear Samvar Adhikaar
🔽 58m:35s Samaysaar Kalash Tika 125 1977-10-17 Aaso Sud 5, Mon Guj
🔽 59m:19s Samaysaar Kalash Tika 125 1977-10-18 Aaso Sud 6, Tue Guj Jatismaran, Jodni Kshayik
🔽 1h:6s Samaysaar Kalash Tika 126 1977-10-20 Aaso Sud 9, Thu Guj
🔽 1h:17s Samaysaar Kalash Tika 126, 127 1977-10-21 Aaso Sud 10, Fri Guj
🔽 1h:9s Samaysaar Kalash Tika 128 1977-10-22 Aaso Sud 11, Sat Guj
🔽 1h:1m:52s Samaysaar Kalash Tika 129, 130 1977-10-23 Aaso Sud 12, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:16s Samaysaar Kalash Tika 130, 131 1977-10-24 Aaso Sud 13, Mon Hin
🔽 56m:51s Samaysaar Kalash Tika 132 1977-10-25 Aaso Sud 14, Tue Hin Slightly Unclear
Nirjaraa Adhikaar
🔽 59m:53s Samaysaar Kalash Tika 133 1977-10-27 Aaso Vad 1, Thu Guj Nirjaraa Adhikaar
🔽 55m:55s Samaysaar Kalash Tika 134 1977-10-28 Aaso Vad 2, Fri Guj
🔽 58m:13s Samaysaar Kalash Tika 134 1977-10-29 Aaso Vad 3, Sat Guj
🔽 58m:10s Samaysaar Kalash Tika 135, 136 1977-10-30 Aaso Vad 4, Sun Guj
🔽 58m:15s Samaysaar Kalash Tika 136 1977-10-31 Aaso Vad 5, Mon Hin
🔽 58m:54s Samaysaar Kalash Tika 136, 137 1977-11-01 Aaso Vad 5, Tue Guj
🔽 59m:1s Samaysaar Kalash Tika 137 1977-11-02 Aaso Vad 6, Wed Guj
🔽 58m:45s Samaysaar Kalash Tika 137 1977-11-03 Aaso Vad 7, Thu Guj
🔽 59m:27s Samaysaar Kalash Tika 138 1977-11-05 Aaso Vad 9, Sat Guj Vairaagya
🔽 1h:43s Samaysaar Kalash Tika 138 1977-11-06 Aaso Vad 10, Sun Guj Vairaagya
🔽 59m Samaysaar Kalash Tika 138, 139, 140 1977-11-07 Aaso Vad 11, Mon Guj
🔽 1h:57s Samaysaar Kalash Tika 140, 141 1977-11-08 Aaso Vad 12, Tue Guj
🔽 1h:26s Samaysaar Kalash Tika 140 1977-11-09 Aaso Vad 13, Wed Guj
🔽 1h:47s Samaysaar Kalash Tika 141 1977-11-10 Aaso Vad 14, Thu Guj
🔽 58m:23s Samaysaar Kalash Tika 141 1977-11-11 Aaso Vad 15, Fri Guj Mahavir Nirvan Din (Diwali)
🔽 58m:53s Samaysaar Kalash Tika 141, 268 1977-11-12 Kartak Sud 1, Sat Guj Suprabhat
🔽 59m:23s Samaysaar Kalash Tika 141, 142 1977-11-13 Kartak Sud 3, Sun Guj Start of Vikram Samvat 2034
🔽 59m:50s Samaysaar Kalash Tika 142, 143 1977-11-14 Kartak Sud 4, Mon Guj
🔽 59m:41s Samaysaar Kalash Tika 144 1977-11-15 Kartak Sud 5, Tue Guj
🔽 1h:57s Samaysaar Kalash Tika 144 1977-11-16 Kartak Sud 6, Wed Guj
🔽 57m:59s Samaysaar Kalash Tika 145 1977-11-17 Kartak Sud 7, Thu Hin
🔽 59m:13s Samaysaar Kalash Tika 145, 146 1977-11-18 Kartak Sud 9, Fri Guj
🔽 59m:9s Samaysaar Kalash Tika 147 1977-11-20 Kartak Sud 10, Sun Guj
🔽 1h:1m:37s Samaysaar Kalash Tika 148, 149 1977-11-21 Kartak Sud 11, Mon Guj
🔽 56m:24s Samaysaar Kalash Tika 149, 150 1977-11-22 Kartak Sud 12, Tue Guj
🔽 56m:18s Samaysaar Kalash Tika 150 1977-11-23 Kartak Sud 13, Wed Guj
🔽 55m:32s Samaysaar Kalash Tika 151 1977-11-24 Kartak Sud 14, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 58m:56s Samaysaar Kalash Tika 151, 152 1977-11-25 Kartak Sud 15, Fri Guj
🔽 58m:25s Samaysaar Kalash Tika 152, 153 1977-11-27 Kartak Vad 2, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 59m:52s Samaysaar Kalash Tika 153, 154 1977-11-28 Kartak Vad 3, Mon Guj
🔽 58m:49s Samaysaar Kalash Tika 154 1977-11-29 Kartak Vad 4, Tue Guj
🔽 1h:1m:9s Samaysaar Kalash Tika 154, 155 1977-11-30 Kartak Vad 5, Wed Guj
🔽 59m:54s Samaysaar Kalash Tika 155 1977-12-01 Kartak Vad 6, Thu Guj
🔽 58m:27s Samaysaar Kalash Tika 156 1977-12-03 Kartak Vad 8, Sat Guj
🔽 59m:14s Samaysaar Kalash Tika 157 1977-12-04 Kartak Vad 9, Sun Guj Vairaagya
🔽 57m:11s Samaysaar Kalash Tika 158 1977-12-05 Kartak Vad 10, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 59m:30s Samaysaar Kalash Tika 159 1977-12-06 Kartak Vad 11, Tue Guj
🔽 59m:43s Samaysaar Kalash Tika 160 1977-12-07 Kartak Vad 12, Wed Guj
🔽 58m:42s Samaysaar Kalash Tika 161 1977-12-08 Kartak Vad 13, Thu Hin
🔽 58m:39s Samaysaar Kalash Tika 162 1977-12-09 Kartak Vad 14, Fri Guj Slightly Unclear
Bandh Adhikaar
🔽 59m:6s Samaysaar Kalash Tika 163 1977-12-11 Magshar Sud 1, Sun Guj Bandh Adhikaar
🔽 59m:6s Samaysaar Kalash Tika 163, 164 1977-12-12 Magshar Sud 2, Mon Guj
🔽 58m:18s Samaysaar Kalash Tika 164, 165 1977-12-13 Magshar Sud 3, Tue Guj
🔽 1h:1m:9s Samaysaar Kalash Tika 166 1977-12-14 Magshar Sud 4, Wed Guj
🔽 1h:1m:4s Samaysaar Kalash Tika 167 1977-12-15 Magshar Sud 5, Thu Guj
🔽 58m:44s Samaysaar Kalash Tika 168 1977-12-16 Magshar Sud 6, Fri Guj
🔽 58m:4s Samaysaar Kalash Tika 169 1977-12-18 Magshar Sud 8, Sun Guj
🔽 1h:35s Samaysaar Kalash Tika 170, 171 1977-12-19 Magshar Sud 8, Mon Guj
🔽 1h:50s Samaysaar Kalash Tika 172, 173 1977-12-20 Magshar Sud 10, Tue Guj
🔽 1h:48s Samaysaar Kalash Tika 173 1977-12-21 Magshar Sud 11, Wed Guj Unclear
🔽 58m:40s Samaysaar Kalash Tika 173 1977-12-22 Magshar Sud 12, Thu Guj
🔽 59m:41s Samaysaar Kalash Tika 173 1977-12-23 Magshar Sud 13, Fri Hin
🔽 58m:39s Samaysaar Kalash Tika 173, 174, 175 1977-12-25 Magshar Sud 15, Sun Hin
🔽 1h:1m:1s Samaysaar Kalash Tika 175 1977-12-26 Magshar Vad 1, Mon Guj
🔽 59m:14s Samaysaar Kalash Tika 176 1977-12-27 Magshar Vad 2, Tue Guj
🔽 1h:4s Samaysaar Kalash Tika 177, 178 1977-12-28 Magshar Vad 3, Wed Guj
🔽 1h:7s Samaysaar Kalash Tika 178 1977-12-29 Magshar Vad 4, Thu Guj
🔽 59m:45s Samaysaar Kalash Tika 178, 179 1977-12-30 Magshar Vad 5, Fri Guj
🔽 59m:2s Samaysaar Kalash Tika 179 1977-12-31 Magshar Vad 6, Sat Guj
Moksh Adhikaar
🔽 58m:28s Samaysaar Kalash Tika 179, 180 1978-01-01 Magshar Vad 6, Sun Guj Slightly Unclear Moksh Adhikaar
🔽 58m:21s Samaysaar Kalash Tika 180, 181 1978-01-03 Magshar Vad 7, Tue Guj
🔽 59m:16s Samaysaar Kalash Tika 181 1978-01-04 Magshar Vad 10, Wed Guj Unclear
🔽 58m:20s Samaysaar Kalash Tika 181 1978-01-05 Magshar Vad 11, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 58m:39s Samaysaar Kalash Tika 181 1978-01-06 Magshar Vad 12, Fri Guj
🔽 59m:11s Samaysaar Kalash Tika 181 1978-01-07 Magshar Vad 13, Sat Guj
🔽 58m:49s Samaysaar Kalash Tika 181 1978-01-08 Magshar Vad 14, Sun Guj
🔽 57m:48s Samaysaar Kalash Tika 181 1978-01-10 Posh Sud 2, Tue Guj
🔽 58m:29s Samaysaar Kalash Tika 182 1978-01-11 Posh Sud 3, Wed Guj
🔽 58m:55s Samaysaar Kalash Tika 183 1978-01-12 Posh Sud 4, Thu Guj
🔽 58m:18s Samaysaar Kalash Tika 183, 184 1978-01-13 Posh Sud 5, Fri Guj
🔽 59m:26s Samaysaar Kalash Tika 184 1978-01-14 Posh Sud 6, Sat Hin
🔽 59m:7s Samaysaar Kalash Tika 185 1978-01-14 Posh Sud 6, Sat Hin
🔽 58m:53s Samaysaar Kalash Tika 185 1978-01-15 Posh Sud 7, Sun Hin
🔽 59m:8s Samaysaar Kalash Tika 185, 186 1978-01-15 Posh Sud 7, Sun Hin
🔽 44m:11s Samaysaar Kalash Tika 186 1978-01-16 Posh Sud 8, Mon Hin
🔽 44m:1s Samaysaar Kalash Tika 186, 187 1978-01-17 Posh Sud 9, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 43m:43s Samaysaar Kalash Tika 188 1978-01-18 Posh Sud 10, Wed Hin
🔽 44m:8s Samaysaar Kalash Tika 189 1978-01-19 Posh Sud 11, Thu Hin
🔽 44m:22s Samaysaar Kalash Tika 189, 190 1978-01-20 Posh Sud 12, Fri Hin
🔽 42m:55s Samaysaar Kalash Tika 190 1978-01-21 Posh Sud 13, Sat Hin
🔽 43m:20s Samaysaar Kalash Tika 191 1978-01-22 Posh Sud 14, Sun Guj
🔽 43m:8s Samaysaar Kalash Tika 192 1978-01-24 Posh Vad 1, Tue Hin
Sarva Vishuddh Gnaan Adhikaar
🔽 43m:43s Samaysaar Kalash Tika 193 1978-01-25 Posh Vad 2, Wed Hin Sarva Vishudh Gnaan Adhikaar
🔽 41m:7s Samaysaar Kalash Tika 193, 194 1978-01-26 Posh Vad 3, Thu Hin
🔽 43m:2s Samaysaar Kalash Tika 194 1978-01-27 Posh Vad 4, Fri Hin
🔽 43m:10s Samaysaar Kalash Tika 195 1978-01-28 Posh Vad 5, Sat Hin
🔽 46m:38s Samaysaar Kalash Tika 196 1978-01-29 Posh Vad 6, Sun Hin
🔽 44m:59s Samaysaar Kalash Tika 196, 197 1978-01-30 Posh Vad 7, Mon Hin
🔽 44m:21s Samaysaar Kalash Tika 197 1978-01-31 Posh Vad 7, Tue Hin
🔽 43m:16s Samaysaar Kalash Tika 198 1978-02-02 Posh Vad 9, Thu Hin
🔽 42m:16s Samaysaar Kalash Tika 198, 199 1978-02-03 Posh Vad 10, Fri Hin
🔽 42m:44s Samaysaar Kalash Tika 200, 201 1978-02-04 Posh Vad 12, Sat Hin
🔽 43m:35s Samaysaar Kalash Tika 201 1978-02-05 Posh Vad 13, Sun Hin
🔽 45m:25s Samaysaar Kalash Tika 201, 202 1978-02-06 Posh Vad 14, Mon Hin
🔽 44m:25s Samaysaar Kalash Tika 202 1978-02-08 Mahaa Sud 1, Wed Hin
🔽 59m:23s Samaysaar Kalash Tika 203 1978-02-09 Mahaa Sud 2, Thu Hin
🔽 43m:38s Samaysaar Kalash Tika 203, 204, 205 1978-02-10 Mahaa Sud 3, Fri Hin
🔽 24m:46s Samaysaar Kalash Tika 205, 206 1978-02-11 Mahaa Sud 4, Sat Hin
🔽 59m:3s Samaysaar Kalash Tika 206 1978-02-12 Mahaa Sud 5, Sun Hin
🔽 58m:43s Samaysaar Kalash Tika 207 1978-02-13 Mahaa Sud 6, Mon Hin Slightly Unclear
🔽 58m:28s Samaysaar Kalash Tika 208 1978-02-14 Mahaa Sud 7, Tue Hin
🔽 53m:42s Samaysaar Kalash Tika 209 1978-02-16 Mahaa Sud 9, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 58m:38s Samaysaar Kalash Tika 210 1978-02-17 Mahaa Sud 10, Fri Hin
🔽 58m Samaysaar Kalash Tika 211 1978-02-18 Mahaa Sud 11, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 57m:20s Samaysaar Kalash Tika 212 1978-02-19 Mahaa Sud 12, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:16s Samaysaar Kalash Tika 213 1978-02-20 Mahaa Sud 13, Mon Guj
🔽 58m:39s Samaysaar Kalash Tika 214, 215 1978-02-21 Mahaa Sud 14, Tue Hin
🔽 59m:53s Samaysaar Kalash Tika 215 1978-02-23 Mahaa Vad 1, Thu Guj
🔽 59m:25s Samaysaar Kalash Tika 216 1978-02-24 Mahaa Vad 2, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 59m:29s Samaysaar Kalash Tika 216, 217 1978-02-25 Mahaa Vad 3, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 58m:22s Samaysaar Kalash Tika 217, 218 1978-02-26 Mahaa Vad 4, Sun Hin
🔽 58m:52s Samaysaar Kalash Tika 218 1978-02-27 Mahaa Vad 5, Mon Guj
🔽 59m:49s Samaysaar Kalash Tika 227 1978-02-28 Mahaa Vad 6, Tue Guj
🔽 59m:20s Samaysaar Kalash Tika 227 1965-11-07 Kartak Sud 13, Sun Guj Vikram Samvat 2022
🔽 59m:59s Samaysaar Kalash Tika 227 1965-11-08 Kartak Sud 14, Mon Guj
🔽 1h:44s Samaysaar Kalash Tika 227 1965-11-09 Kartak Sud 15, Tue Guj
🔽 1h:1m:12s Samaysaar Kalash Tika 227 1965-11-10 Kartak Vad 1, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 58m:7s Samaysaar Kalash Tika 227 1965-11-11 Kartak Vad 3, Thu Guj
🔽 1h:40s Samaysaar Kalash Tika 227 1965-11-12 Kartak Vad 4, Fri Guj
🔽 58m:55s Samaysaar Kalash Tika 227 1965-11-13 Kartak Vad 5, Sat Guj
🔽 1h:1m:40s Samaysaar Kalash Tika 227 1965-11-14 Kartak Vad 6, Sun Guj
🔽 57m:35s Samaysaar Kalash Tika 227 1965-11-15 Kartak Vad 7, Mon Guj
🔽 1h:1m:5s Samaysaar Kalash Tika 227 1965-11-16 Kartak Vad 8, Tue Guj
🔽 58m:47s Samaysaar Kalash Tika 227 1965-11-17 Kartak Vad 9, Wed Guj
🔽 1h:5s Samaysaar Kalash Tika 227 1965-11-18 Kartak Vad 10, Thu Guj
🔽 1h:35s Samaysaar Kalash Tika 227 1965-11-19 Kartak Vad 11, Fri Guj
🔽 59m:21s Samaysaar Kalash Tika 227, 228 1965-11-20 Kartak Vad 12, Sat Guj
🔽 58m:25s Samaysaar Kalash Tika 229 1965-11-21 Kartak Vad 13, Sun Guj
🔽 57m:42s Samaysaar Kalash Tika 230 1965-11-22 Kartak Vad 14, Mon Guj
🔽 59m:42s Samaysaar Kalash Tika 231, 232 1965-11-23 Kartak Vad 15, Tue Guj
🔽 1h:21s Samaysaar Kalash Tika 232, 233 1965-11-24 Magshar Sud 1, Wed Guj
🔽 1h:59s Samaysaar Kalash Tika 233, 234 1965-11-25 Magshar Sud 2, Thu Guj
🔽 59m:6s Samaysaar Kalash Tika 234, 235 1965-11-26 Magshar Sud 3, Fri Guj
🔽 58m:51s Samaysaar Kalash Tika 235, 236 1965-11-27 Magshar Sud 4, Sat Guj
🔽 58m:44s Samaysaar Kalash Tika 237, 238, 239 1965-11-28 Magshar Sud 5, Sun Guj
🔽 59m:5s Samaysaar Kalash Tika 239, 240 1965-11-29 Magshar Sud 6, Mon Guj
🔽 58m:27s Samaysaar Kalash Tika 240, 241 1965-11-30 Magshar Sud 7, Tue Guj
🔽 58m:3s Samaysaar Kalash Tika 241, 242, 243 1965-12-01 Magshar Sud 8, Wed Guj
🔽 52m:21s Samaysaar Kalash Tika 243, 244 1965-12-02 Magshar Sud 9, Thu Guj
🔽 58m:57s Samaysaar Kalash Tika 244, 245, 246 1965-12-03 Magshar Sud 10, Fri Guj
🔽 59m:12s Samaysaar Kalash Tika 247 1965-12-04 Magshar Sud 11, Sat Guj Syaadvad Adhikaar
🔽 59m:7s Samaysaar Kalash Tika 248 1965-12-05 Magshar Sud 12, Sun Guj
🔽 59m:33s Samaysaar Kalash Tika 248 1965-12-06 Magshar Sud 13, Mon Guj
🔽 59m:23s Samaysaar Kalash Tika 248, 249 1965-12-07 Magshar Sud 14, Tue Guj
🔽 58m:49s Samaysaar Kalash Tika 249 1965-12-08 Magshar Sud 15, Wed Guj
🔽 1h:1m:46s Samaysaar Kalash Tika 249, 250 1965-12-09 Magshar Vad 1, Thu Guj
🔽 59m:35s Samaysaar Kalash Tika 250, 251 1965-12-10 Magshar Vad 2, Fri Guj
🔽 1h:4s Samaysaar Kalash Tika 251 1965-12-11 Magshar Vad 3, Sat Guj
🔽 1h:1m:20s Samaysaar Kalash Tika 251, 252 1965-12-12 Magshar Vad 4, Sun Guj
🔽 1h:30s Samaysaar Kalash Tika 252 1965-12-13 Magshar Vad 5, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 59m Samaysaar Kalash Tika 252, 253 1965-12-14 Magshar Vad 6, Tue Guj
🔽 1h:1m:59s Samaysaar Kalash Tika 253 1965-12-15 Magshar Vad 8, Wed Guj
🔽 58m:11s Samaysaar Kalash Tika 253, 254 1965-12-16 Magshar Vad 9, Thu Guj
🔽 58m:5s Samaysaar Kalash Tika 255, 256 1965-12-17 Magshar Vad 10, Fri Guj
🔽 58m:32s Samaysaar Kalash Tika 256 1965-12-18 Magshar Vad 11, Sat Guj
🔽 1h:26s Samaysaar Kalash Tika 256 1965-12-19 Magshar Vad 12, Sun Guj
🔽 59m:55s Samaysaar Kalash Tika 257 1965-12-20 Magshar Vad 13, Mon Guj
🔽 58m:11s Samaysaar Kalash Tika 258 1965-12-21 Magshar Vad 14, Tue Guj
🔽 1h:45s Samaysaar Kalash Tika 258 1965-12-22 Magshar Vad 15, Wed Guj
🔽 1h:20s Samaysaar Kalash Tika 259 1965-12-23 Posh Sud 1, Thu Guj
🔽 1h:1m:3s Samaysaar Kalash Tika 259, 260 1965-12-24 Posh Sud 2, Fri Guj
🔽 1h:1m:10s Samaysaar Kalash Tika 260, 261 1965-12-25 Posh Sud 3, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:15s Samaysaar Kalash Tika 261, 262 1965-12-26 Posh Sud 4, Sun Guj
🔽 59m:18s Samaysaar Kalash Tika 262, 263, 264 1965-12-27 Posh Sud 5, Mon Guj Saadhya Saadhak Adhikaar
🔽 57m:57s Samaysaar Kalash Tika 264 1965-12-28 Posh Sud 5, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 1h:30s Samaysaar Kalash Tika 264, 265 1965-12-29 Posh Sud 6, Wed Guj
🔽 1h:42s Samaysaar Kalash Tika 265, 266 1965-12-30 Posh Sud 7, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 57m:43s Samaysaar Kalash Tika 266 1965-12-31 Posh Sud 8, Fri Guj
🔽 1h:56s Samaysaar Kalash Tika 267 1966-01-01 Posh Sud 9, Sat Guj
🔽 58m:45s Samaysaar Kalash Tika 267, 268 1966-01-02 Posh Sud 10, Sun Guj
🔽 59m:12s Samaysaar Kalash Tika 268, 269 1966-01-03 Posh Sud 11, Mon Guj
🔽 59m:58s Samaysaar Kalash Tika 269, 270 1966-01-04 Posh Sud 12, Tue Guj
🔽 1h:51s Samaysaar Kalash Tika 270, 271 1966-01-05 Posh Sud 13, Wed Guj
🔽 1h:5s Samaysaar Kalash Tika 271, 272 1966-01-06 Posh Sud 14, Thu Guj
🔽 58m:19s Samaysaar Kalash Tika 273 1966-01-12 Posh Vad 6, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:38s Samaysaar Kalash Tika 274, 275 1966-01-13 Posh Vad 7, Thu Guj
🔽 1h:1m:24s Samaysaar Kalash Tika 276 1966-01-14 Posh Vad 8, Fri Guj
🔽 1h:27s Samaysaar Kalash Tika 277, 278 1966-01-15 Posh Vad 9, Sat Guj End of Shastra