Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Niyamsaar - Shuddhbhav Adhikar (1979)

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other Id Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
🔽 1h:32s Niyamsar 38 1979-07-21 Ashadhh Vad 13, Sat Hin Shuddh Bhav Adhikaar
🔽 1h:1m:25s Niyamsar 38 1979-07-22 Ashadhh Vad 14, Sun Hin Vikram Samvat 2035
🔽 59m:26s Niyamsar 38 1979-07-23 Ashadhh Vad 15, Mon Hin
🔽 1h:19s Niyamsar 54 1979-07-24 Shravan Sud 1, Tue Hin
🔽 59m:35s Niyamsar 39 55 1979-07-25 Shravan Sud 2, Wed Hin
🔽 1h:20s Niyamsar 56 1979-07-26 Shravan Sud 3, Thu Hin
🔽 59m:15s Niyamsar 41 56, 57 1979-07-27 Shravan Sud 4, Fri Hin
🔽 59m:34s Niyamsar 41 1979-07-28 Shravan Sud 5, Sat Hin
🔽 1h:19s Niyamsar 41 1979-07-29 Shravan Sud 5, Sun Hin
🔽 59m:43s Niyamsar 41 58, 59 1979-07-30 Shravan Sud 6, Mon Hin
🔽 58m:50s Niyamsar 42 1979-07-31 Shravan Sud 7, Tue Hin
🔽 58m:58s Niyamsar 42 1979-08-01 Shravan Sud 8, Wed Hin
🔽 59m:27s Niyamsar 60, 61 1979-08-02 Shravan Sud 9, Thu Hin
🔽 59m:23s Niyamsar 49 1979-08-03 Shravan Sud 10, Fri Hin
🔽 59m:21s Niyamsar 49, 50 73 1979-08-04 Shravan Sud 11, Sat Hin
🔽 56m:36s Niyamsar 50 1979-08-05 Shravan Sud 12, Sun Hin
🔽 59m:48s Niyamsar 51, 52, 53, 54, 55 74 1979-08-06 Shravan Sud 13, Mon Hin