Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Pravachansar (1979, 1969 & 1963)

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other Id Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
GnaanTattva Pragnaapan
Mangalaacharan
🔽 58m:25s Pravachansar 1,2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1979-01-07 Posh Sud 10, Sun Guj Vikram Samvat 2035
🔽 1h Pravachansar 6 1979-01-08 Posh Sud 11, Mon Guj Gnaan Tattva Pragna- pan
🔽 59m:21s Pravachansar 6, 7 1979-01-09 Posh Sud 12, Tue Guj
🔽 56m:53s Pravachansar 7, 8, 9 1979-01-10 Posh Sud 13, Wed Guj
🔽 58m:6s Pravachansar 9, 10 1979-01-11 Posh Sud 14, Thu Guj
🔽 1h:45s Pravachansar 10 1979-01-12 Posh Sud 15, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:4s Pravachansar 11, 12 1979-01-13 Posh Sud 15, Sat Guj
ShuddhUpyog Adhikaar
🔽 59m:5s Pravachansar 13, 14 1979-01-14 Posh Vad 1, Sun Guj Shuddh Opayog Adhikar
🔽 58m:47s Pravachansar 14, 15 1979-01-15 Posh Vad 2, Mon Guj
🔽 1h:11s Pravachansar 15, 16 1979-01-16 Posh Vad 3, Tue Guj
🔽 56m:36s Pravachansar 16 1979-01-17 Posh Vad 4, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:44s Pravachansar 16 1979-01-18 Posh Vad 5, Thu Guj
🔽 59m:23s Pravachansar 16 1979-01-19 Posh Vad 6, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:36s Pravachansar 16, 17 1979-01-20 Posh Vad 7, Sat Guj
🔽 58m:33s Pravachansar 17, 18 1979-01-21 Posh Vad 8, Sun Guj
🔽 1h:10s Pravachansar 18, 19, 20 1979-01-22 Posh Vad 9, Mon Guj
Gnaan Adhikaar
🔽 58m:45s Pravachansar 21, 22 1979-01-23 Posh Vad 10, Tue Guj Gnan Adhikar
🔽 48m:31s Pravachansar 22 1979-01-24 Posh Vad 11, Wed Hin Slightly Unclear 48 Min
🔽 58m:40s Pravachansar 23 1979-01-25 Posh Vad 12, Thu Hin
🔽 58m:32s Pravachansar 23, 24, 25 1979-01-26 Posh Vad 13, Fri Hin
🔽 59m:57s Pravachansar 26 1979-01-27 Posh Vad 14, Sat Hin
🔽 1h:24s Pravachansar 27 1979-01-28 Posh Vad 15, Sun Hin
🔽 58m Pravachansar 27, 28 1979-01-29 Mahaa Sud 1, Mon Hin
🔽 1h:12s Pravachansar 28 1979-01-30 Mahaa Sud 3, Tue Hin
🔽 59m:16s Pravachansar 29 1979-01-31 Mahaa Sud 4, Wed Hin
🔽 59m:35s Pravachansar 29, 30 1979-02-01 Mahaa Sud 5, Thu Guj
🔽 1h:1s Pravachansar 31, 32 1979-02-02 Mahaa Sud 6, Fri Guj
🔽 58m:45s Pravachansar 32 1979-02-03 Mahaa Sud 7, Sat Guj
🔽 58m:31s Pravachansar 33 1979-02-04 Mahaa Sud 8, Sun Guj
🔽 41m:5s Pravachansar 33 1979-02-05 Mahaa Sud 9, Mon Guj 41 Min
🔽 1h:25s Pravachansar 34 1979-02-06 Mahaa Sud 10, Tue Guj
🔽 59m:3s Pravachansar 34, 35 1979-02-07 Mahaa Sud 11, Wed Guj
🔽 59m:6s Pravachansar 36 1979-02-08 Mahaa Sud 12, Thu Guj
🔽 1h:2s Pravachansar 36, 37 1979-02-09 Mahaa Sud 13, Fri Guj
🔽 58m:4s Pravachansar 37 1979-02-10 Mahaa Sud 14, Sat Guj
🔽 1h:1m:34s Pravachansar 38 1979-02-11 Mahaa Sud 15, Sun Guj
🔽 1h:14s Pravachansar 38, 39 1979-02-12 Mahaa Vad 1, Mon Guj Unclear
🔽 58m:26s Pravachansar 39, 40, 41 1979-02-13 Mahaa Vad 1, Tue Guj
🔽 1h:1m:10s Pravachansar 41 1979-02-14 Mahaa Vad 2, Wed Guj
🔽 1h:1m:18s Pravachansar 42, 43 1979-02-15 Mahaa Vad 3, Thu Guj
🔽 58m:39s Pravachansar 43, 44, 45 1979-02-16 Mahaa Vad 4, Fri Guj
🔽 1h:9s Pravachansar 45, 46 1979-02-17 Mahaa Vad 5, Sat Guj
🔽 59m:47s Pravachansar 46 1979-02-18 Mahaa Vad 6, Sun Guj
🔽 58m:40s Pravachansar 47 1979-02-19 Mahaa Vad 7, Mon Guj
🔽 59m:41s Pravachansar 47 1979-02-20 Mahaa Vad 8, Tue Guj
🔽 58m:37s Pravachansar 48 1979-02-21 Mahaa Vad 10, Wed Guj
🔽 58m:50s Pravachansar 48 1979-02-22 Mahaa Vad 11, Thu Guj
🔽 1h:1m:12s Pravachansar 48, 49 1979-02-23 Mahaa Vad 12, Fri Guj
🔽 58m:30s Pravachansar 49 1979-02-24 Mahaa Vad 13, Sat Guj
🔽 1h:24s Pravachansar 49 1979-02-25 Mahaa Vad 14, Sun Hin
🔽 58m:28s Pravachansar 49, 50, 51 1979-02-26 Mahaa Vad 15, Mon Guj
🔽 1h:10s Pravachansar 52, 4 1979-02-27 Faagan Sud 1, Tue Guj
Sukh Adhikaar
🔽 1h:1m:28s Pravachansar 53 1979-02-28 Faagan Sud 2, Wed Guj Slightly Unclear Sukh Adhikar
🔽 59m:15s Pravachansar 54 1979-03-01 Faagan Sud 3, Thu Guj Importance of Swadhyay
🔽 58m:53s Pravachansar 55 1979-03-02 Faagan Sud 4, Fri Guj
🔽 1h:1m:4s Pravachansar 56, 57 1979-03-03 Faagan Sud 5, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 59m:32s Pravachansar 57, 58, 59 1979-03-04 Faagan Sud 6, Sun Hin
🔽 58m:39s Pravachansar 59 1979-03-05 Faagan Sud 7, Mon Hin
🔽 58m:18s Pravachansar 59, 60 1979-03-06 Faagan Sud 8, Tue Hin
🔽 57m:2s Pravachansar 60, 61 1979-03-07 Faagan Sud 9, Wed Hin
🔽 59m:24s Pravachansar 62, 63 1979-03-08 Faagan Sud 10, Thu Hin
🔽 58m:45s Pravachansar 64, 65 1979-03-09 Faagan Sud 11, Fri Hin Raatri Bhojan Nishedh
🔽 59m:21s Pravachansar 65, 66 1979-03-10 Faagan Sud 12, Sat Hin
🔽 59m:34s Pravachansar 67, 68 1979-03-11 Faagan Sud 13, Sun Hin
ShubhParinaam Adhikaar
🔽 59m:5s Pravachansar 68, 69 1979-03-12 Faagan Sud 14, Mon Hin Shubh Parinaam Adhikar
🔽 59m:1s Pravachansar 70, 71, 72 1979-03-13 Faagan Sud 15, Tue Hin
🔽 59m:46s Pravachansar 72, 73, 74 1979-05-08 Vaishakh Sud 12, Tue Guj
🔽 59m:14s Pravachansar 74, 75 1979-05-09 Vaishakh Sud 13, Wed Guj
🔽 58m:13s Pravachansar 75, 76 1979-05-10 Vaishakh Sud 14, Thu Guj
🔽 58m:59s Pravachansar 76, 77 1979-05-11 Vaishakh Sud 15, Fri Guj
🔽 1h:4s Pravachansar 77, 78, 79 1979-05-12 Vaishakh Vad 1, Sat Guj
🔽 59m:43s Pravachansar 80 1979-05-13 Vaishakh Vad 2, Sun Guj
🔽 59m:26s Pravachansar 80, 81 1979-05-14 Vaishakh Vad 3, Mon Guj
🔽 1h:30s Pravachansar 81, 82, 83 1979-05-15 Vaishakh Vad 4, Tue Guj
🔽 58m:54s Pravachansar 83 1979-05-16 Vaishakh Vad 5, Wed Guj
🔽 57m:31s Pravachansar 84, 85 1979-05-17 Vaishakh Vad 6, Thu Guj
🔽 59m:53s Pravachansar 85, 86 1979-05-18 Vaishakh Vad 7, Fri Guj
🔽 1h:5s Pravachansar 87 1979-05-19 Vaishakh Vad 8, Sat Guj
🔽 59m:10s Pravachansar 87 1979-05-20 Vaishakh Vad 9, Sun Guj
🔽 58m:49s Pravachansar 87 1979-05-21 Vaishakh Vad 10, Mon Guj
🔽 59m:45s Pravachansar 88 1979-05-22 Vaishakh Vad 11, Tue Guj
🔽 58m:58s Pravachansar 89, 90 1979-05-23 Vaishakh Vad 13, Wed Guj
🔽 58m:50s Pravachansar 90 1979-05-24 Vaishakh Vad 14, Thu Guj
🔽 59m:51s Pravachansar 90, 91, 92 1979-05-25 Vaishakh Vad 15, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:53s Pravachansar 92 5 1979-05-26 Jeth Sud 1, Sat Guj
GneyTattva-Pragnaapan
DravyaSaamaanya Adhikaar
🔽 59m:27s Pravachansar 93 6 1979-05-27 Jeth Sud 2, Sun Guj Gney Tattva Pragna- pan, Dravya Samanya Adhikar
🔽 59m:39s Pravachansar 93 1979-05-28 Jeth Sud 3, Mon Guj
🔽 58m:25s Pravachansar 93 1979-05-29 Jeth Sud 4, Tue Hin
🔽 58m:15s Pravachansar 93, 94 1979-05-30 Jeth Sud 5, Wed Hin
🔽 59m:41s Pravachansar 94 1979-05-31 Jeth Sud 5, Thu Guj
🔽 58m:48s Pravachansar 94 1979-06-01 Jeth Sud 6, Fri Guj
🔽 53m:4s Pravachansar 94, 95 1979-06-02 Jeth Sud 7, Sat Guj 53 Min
🔽 59m:4s Pravachansar 95 1979-06-03 Jeth Sud 8, Sun Guj
🔽 58m:7s Pravachansar 95 1979-06-04 Jeth Sud 9, Mon Guj
🔽 59m:1s Pravachansar 96 1979-06-05 Jeth Sud 10, Tue Guj
🔽 1h:38s Pravachansar 96 1979-06-06 Jeth Sud 11, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:35s Pravachansar 97, 98 1979-06-07 Jeth Sud 12, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:37s Pravachansar 98 1979-06-08 Jeth Sud 13, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:4s Pravachansar 98 1979-06-09 Jeth Sud 14, Sat Hin
🔽 59m:57s Pravachansar 98, 99 1979-06-10 Jeth Sud 15, Sun Hin
🔽 59m:50s Pravachansar 99 1979-06-11 Jeth Vad 1, Mon Guj
🔽 59m:22s Pravachansar 99 1979-06-12 Jeth Vad 2, Tue Guj
🔽 58m:26s Pravachansar 99, 100 1979-06-13 Jeth Vad 3, Wed Guj
🔽 58m:24s Pravachansar 100 1979-06-14 Jeth Vad 4, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 58m:29s Pravachansar 100 1979-06-15 Jeth Vad 6, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:32s Pravachansar 100 1979-06-16 Jeth Vad 7, Sat Guj
🔽 1h:10s Pravachansar 100 1979-06-17 Jeth Vad 8, Sun Guj
🔽 1h:55s Pravachansar 100 1979-06-18 Jeth Vad 9, Mon Guj
🔽 1h:16s Pravachansar 100, 101 1979-06-19 Jeth Vad 10, Tue Guj
🔽 59m:56s Pravachansar 101 1979-06-20 Jeth Vad 11, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 58m:21s Pravachansar 101 1979-06-21 Jeth Vad 12, Thu Guj
🔽 1h:13s Pravachansar 102 1979-06-22 Jeth Vad 13, Fri Guj
🔽 59m:11s Pravachansar 103 1979-06-23 Jeth Vad 14, Sat Guj
🔽 59m:31s Pravachansar 104 1979-06-24 Jeth Vad 15, Sun Guj
🔽 1h:1m:15s Pravachansar 105, 106 1979-06-25 Ashadhh Sud 1, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 59m:58s Pravachansar 106 1979-06-26 Ashadhh Sud 2, Tue Guj
🔽 1h:49s Pravachansar 106, 107 1979-06-27 Ashadhh Sud 3, Wed Guj
🔽 1h:2m:1s Pravachansar 107, 108 1979-06-28 Ashadhh Sud 4, Thu Guj
🔽 1h:41s Pravachansar 108, 109 1979-06-29 Ashadhh Sud 5, Fri Guj
🔽 1h:23s Pravachansar 109, 110, 111 1979-06-30 Ashadhh Sud 6, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 59m:20s Pravachansar 111 1979-07-01 Ashadhh Sud 7, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:51s Pravachansar 112 1979-07-07 Ashadhh Sud 13, Sat Guj
🔽 59m:56s Pravachansar 112, 113 1979-07-08 Ashadhh Sud 14, Sun Guj
🔽 59m:14s Pravachansar 113 1979-07-09 Ashadhh Sud 15, Mon Guj
🔽 59m:24s Pravachansar 114 1979-07-10 Ashadhh Vad 1, Tue Guj
🔽 58m:17s Pravachansar 114 1979-07-11 Ashadhh Vad 2, Wed Guj
🔽 59m:35s Pravachansar 114 1979-07-12 Ashadhh Vad 3, Thu Guj
🔽 59m:43s Pravachansar 114, 115 1979-07-13 Ashadhh Vad 4, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 56m:16s Pravachansar 115 1979-07-14 Ashadhh Vad 5, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 58m:40s Pravachansar 116 1979-07-15 Ashadhh Vad 6, Sun Guj
🔽 1h:23s Pravachansar 116 1979-07-16 Ashadhh Vad 7, Mon Guj
🔽 59m:21s Pravachansar 117 1979-07-17 Ashadhh Vad 9, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 55m:31s Pravachansar 118 1979-07-18 Ashadhh Vad 10, Wed Hin
🔽 59m:41s Pravachansar 118 1979-07-19 Ashadhh Vad 11, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 58m:1s Pravachansar 119 1979-07-20 Ashadhh Vad 12, Fri Hin
🔽 59m:35s Pravachansar 120 1979-08-10 Shravan Vad 3, Fri Hin
🔽 58m:55s Pravachansar 121, 122 1979-08-11 Shravan Vad 4, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 59m:53s Pravachansar 122 1979-08-12 Shravan Vad 5, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 59m:55s Pravachansar 122, 123 1979-08-13 Shravan Vad 6, Mon Hin
🔽 59m:2s Pravachansar 124, 125 1979-08-14 Shravan Vad 7, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 58m:54s Pravachansar 125, 126 1979-08-15 Shravan Vad 8, Wed Hin
🔽 59m:25s Pravachansar 126 1979-08-16 Shravan Vad 9, Thu Hin
🔽 59m:41s Pravachansar 7, 8 1979-08-17 Shravan Vad 10, Fri Hin Slightly Unclear
DravyaVishesh Adhikaar
🔽 59m:28s Pravachansar 127 9 1979-08-18 Shravan Vad 11, Sat Hin Slightly Unclear Dravya Vishesh Adhikar
🔽 1h:1m:28s Pravachansar 127, 128, 129 1979-08-19 Shravan Vad 12, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 58m:36s Pravachansar 129 1979-08-20 Shravan Vad 13, Mon Hin
🔽 1h:1s Pravachansar 130, 131 1979-08-21 Shravan Vad 14, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 58m:33s Pravachansar 132 1975-06-22 Jeth Sud 14, Sun Guj Unclear Vikram Samvat 2031
🔽 59m:22s Pravachansar 133, 134 1975-06-24 Jeth Sud 15, Mon Guj
🔽 1h:40s Pravachansar 133, 134, 135, 136 1975-06-25 Jeth Vad 2, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:22s Pravachansar 137 1975-06-26 Jeth Vad 3, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 1h:37s Pravachansar 138, 139 1975-06-27 Jeth Vad 4, Fri Guj
🔽 1h:14s Pravachansar 139, 140 1975-06-28 Jeth Vad 5, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:53s Pravachansar 140, 141 1975-06-29 Jeth Vad 6, Sun Guj
🔽 1h:1m:42s Pravachansar 141, 142 1975-06-30 Jeth Vad 7, Mon Guj
🔽 1h:1m:37s Pravachansar 142, 143, 144 1975-07-02 Jeth Vad 9, Wed Guj Slightly Unclear
GnaanGneyVibhaag Adhikaar
🔽 1h:12s Pravachansar 144, 145 1975-07-03 Jeth Vad 10, Thu Guj Slightly Unclear Gnaan Gney Vibhag Adhikar
🔽 1h:56s Pravachansar 145, 146, 147, 148 1975-07-04 Jeth Vad 11, Fri Guj
🔽 1h:38s Pravachansar 149, 150, 151 1975-07-05 Jeth Vad 12, Sat Guj
🔽 59m:20s Pravachansar 151, 152 1975-07-06 Jeth Vad 13, Sun Guj
🔽 1h:1m:28s Pravachansar 153, 154 1975-07-07 Jeth Vad 14, Mon Guj
🔽 55m:18s Pravachansar 154 1975-07-08 Jeth Vad 14, Tue Guj
🔽 1h:1m:30s Pravachansar 154, 155 1975-07-10 Ashadhh Sud 1, Thu Guj
🔽 59m:26s Pravachansar 155, 156, 157 1979-10-05 Aaso Sud 15, Fri Guj
🔽 58m:51s Pravachansar 158, 159 1979-10-06 Aaso Vad 1, Sat Guj
🔽 59m:54s Pravachansar 160 1979-10-07 Aaso Vad 2, Sun Guj
🔽 59m:25s Pravachansar 160 1979-10-08 Aaso Vad 3, Mon Guj
🔽 58m:36s Pravachansar 160, 161 1979-10-09 Aaso Vad 4, Tue Guj
🔽 59m:31s Pravachansar 162, 163 1979-10-10 Aaso Vad 5, Wed Guj
🔽 1h:1m:37s Pravachansar 162, 163, 164 1975-07-15 Ashadhh Sud 7, Tue Guj Shastra Vinay, Vikram Samvat 2031
🔽 1h:1m:46s Pravachansar 164, 165, 166, 167 1975-07-17 Ashadhh Sud 9, Thu Guj Vikram Samvat 2031
🔽 1h:1m:9s Pravachansar 168, 169, 170, 171, 172 1975-07-18 Ashadhh Sud 10, Fri Guj
🔽 59m:18s Pravachansar 172 Alinggrahan na Bol 1 1979-08-22 Shravan Vad 15, Wed Guj Unclear
🔽 1h:10s Pravachansar 172 Alinggrahan na Bol 2, 3 1979-08-23 Bhadarvo Sud 1, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 58m:36s Pravachansar 172 Alinggrahan na Bol 4, 5, 6 1979-08-24 Bhadarvo Sud 2, Fri Guj
🔽 1h:6s Pravachansar 172 Alinggrahan na Bol 6, 7 1979-08-25 Bhadarvo Sud 3, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 58m:13s Pravachansar 172 Alinggrahan na Bol 8, 9 1979-08-26 Bhadarvo Sud 4, Sun Guj
🔽 58m:13s Pravachansar 172 Alinggrahan na Bol 10, 11 1979-08-27 Bhadarvo Sud 5, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 58m:18s Pravachansar 172 Alinggrahan na Bol 12, 13 1979-08-28 Bhadarvo Sud 6, Tue Guj
🔽 58m:47s Pravachansar 172 Alinggrahan na Bol 14, 15 1979-08-29 Bhadarvo Sud 7, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:37s Pravachansar 172 Alinggrahan na Bol 16, 17, 18 1979-08-30 Bhadarvo Sud 8, Thu Guj Slightly Unclear Uttam Satya Dharma
🔽 1h:4s Pravachansar 172 Alinggrahan na Bol 18, 19, 20 1979-08-31 Bhadarvo Sud 9, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:58s Pravachansar 187, 188 1979-09-01 Bhadarvo Sud 10, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 58m:6s Pravachansar 187, 188 1963-11-10 Kartak Vad 10, Sun Guj Vikram Samvat 2020
🔽 1h:18s Pravachansar 187, 188 1963-11-11 Kartak Vad 11, Mon Guj
🔽 1h:1m:11s Pravachansar 187, 188 1963-11-12 Kartak Vad 12, Tue Guj
🔽 1h:5s Pravachansar 187, 188 1963-11-13 Kartak Vad 13, Wed Guj
🔽 1h:1m:9s Pravachansar 187, 188 1963-11-14 Kartak Vad 14, Thu Hin
🔽 1h:1m:6s Pravachansar 187, 188 1963-11-15 Kartak Vad 14, Fri Hin
🔽 1h:53s Pravachansar 187, 188 1963-11-17 Kartak Sud 1, Sun Hin Adhik Maas
🔽 1h:1m:53s Pravachansar 187, 188 1963-11-18 Kartak Sud 2, Mon Hin
🔽 58m:29s Pravachansar 187, 188 1963-11-19 Kartak Sud 3, Tue Guj
🔽 59m:40s Pravachansar 187, 188 1963-11-20 Kartak Sud 4, Wed Hin
🔽 58m:1s Pravachansar 187, 188 1963-11-22 Kartak Sud 6, Fri Hin
🔽 1h:1m:45s Pravachansar 187, 188 1963-11-23 Kartak Sud 7, Sat Guj
🔽 59m:28s Pravachansar 189 1979-09-18 Bhadarvo Vad 13, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 58m:46s Pravachansar 189 1979-09-19 Bhadarvo Vad 13, Wed Hin Slightly Unclear
🔽 58m:49s Pravachansar 190 1979-09-20 Bhadarvo Vad 14, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 1h:6s Pravachansar 191 1979-09-21 Bhadarvo Vad 15, Fri Hin Slightly Unclear
🔽 1h:11s Pravachansar 192 1979-09-22 Aaso Sud 1, Sat Hin
🔽 59m:26s Pravachansar 192 1979-09-23 Aaso Sud 2, Sun Hin
🔽 58m:59s Pravachansar 192 1979-09-24 Aaso Sud 3, Mon Hin
🔽 59m:11s Pravachansar 193, 194 1979-09-25 Aaso Sud 4, Tue Hin
🔽 59m:6s Pravachansar 194 1979-09-26 Aaso Sud 5, Wed Hin
🔽 58m:30s Pravachansar 195, 196 1979-09-27 Aaso Sud 6, Thu Hin
🔽 59m:10s Pravachansar 196, 197 1979-09-28 Aaso Sud 7, Fri Hin
🔽 1h:1m:51s Pravachansar 198 1979-09-29 Aaso Sud 8, Sat Hin
🔽 59m Pravachansar 199 1979-09-30 Aaso Sud 9, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 58m:15s Pravachansar 200 1979-10-01 Aaso Sud 10, Mon Hin
🔽 58m:36s Pravachansar 200 1979-10-02 Aaso Sud 11, Tue Guj Anyamat ma Dikri Na Devaay
🔽 58m:44s Pravachansar 200 1979-10-03 Aaso Sud 13, Wed Guj
CharananuyogSuchak Chulika
Aacharan Pragnaapan
🔽 1h:44s Pravachansar 201 12, 13 1979-10-04 Aaso Sud 14, Thu Guj
🔽 1h:22s Pravachansar 200a 12, 13 1969-06-11 Jeth Vad 12, Wed Guj Vikram Samvat 2025
🔽 58m:13s Pravachansar 201, 202 1969-06-12 Jeth Vad 13, Thu Hin Charana Anuyog Suchak Chulikaa Aacharan Pragna- pan
🔽 58m:23s Pravachansar 202 1969-06-13 Jeth Vad 14, Fri Hin
🔽 55m:45s Pravachansar 202 1969-06-14 Jeth Vad 15, Sat Guj Unclear
🔽 57m:53s Pravachansar 202 1969-06-15 Ashadhh Sud 1, Sun Guj Very Unclear Pratham Maas
🔽 1h:30s Pravachansar 202, 203, 204 1969-06-16 Ashadhh Sud 1, Mon Hin
🔽 1h:1m:15s Pravachansar 204, 205, 206 1969-06-17 Ashadhh Sud 3, Tue Guj
🔽 1h:1m:50s Pravachansar 204, 205, 206 1969-06-19 Ashadhh Sud 5, Thu Hin
🔽 1h:2m:2s Pravachansar 205, 206, 207 1969-06-20 Ashadhh Sud 6, Fri Hin
🔽 57m:21s Pravachansar 207 1969-06-21 Ashadhh Sud 6, Sat Hin
🔽 59m:10s Pravachansar 208, 209 1969-06-22 Ashadhh Sud 7, Sun Hin
🔽 1h:21s Pravachansar 208, 209, 210, 211, 212 1969-06-24 Ashadhh Sud 9, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 1h:30s Pravachansar 211, 212, 213, 214 1969-06-25 Ashadhh Sud 10, Wed Hin Slightly Unclear
🔽 1h:2m:3s Pravachansar 214, 215 1969-06-26 Ashadhh Sud 11, Thu Hin
🔽 1h:30s Pravachansar 216, 217 1969-06-27 Ashadhh Sud 12, Fri Hin
🔽 59m:50s Pravachansar 218 1969-06-29 Ashadhh Sud 15, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 59m:23s Pravachansar 218, 219, 220 14 1969-06-30 Ashadhh Vad 1, Mon Guj
🔽 1h:1m:36s Pravachansar 221, 222 1969-07-01 Ashadhh Vad 2, Tue Hin Unclear
🔽 58m:40s Pravachansar 223 1969-07-02 Ashadhh Vad 3, Wed Hin Unclear
🔽 58m:21s Pravachansar 224 1969-07-03 Ashadhh Vad 4, Thu Hin Unclear
🔽 59m:15s Pravachansar 225, 226 1969-07-04 Ashadhh Vad 5, Fri Hin Unclear
🔽 1h:42s Pravachansar 227, 228 1969-07-05 Ashadhh Vad 6, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 59m:21s Pravachansar 229, 230 1969-07-06 Ashadhh Vad 7, Sun Hin
MokshMaarg Pragnaapan
🔽 1h:1m:47s Pravachansar 231, 232 15 1969-07-08 Ashadhh Vad 9, Tue Hin Moksh Marg Pragna- pan
🔽 1h:1m Pravachansar 232 1969-07-09 Ashadhh Vad 10, Wed Hin
🔽 58m:34s Pravachansar 232 1969-07-10 Ashadhh Vad 11, Thu Hin Unclear
🔽 58m:31s Pravachansar 232 1969-07-11 Ashadhh Vad 12, Fri Hin Unclear
🔽 59m:13s Pravachansar 232 1969-07-12 Ashadhh Vad 13, Sat Hin Unclear
🔽 1h:48s Pravachansar 232 1969-07-14 Ashadhh Vad 15, Mon Hin Unclear
🔽 1h:1m:16s Pravachansar 233, 234, 235 1969-07-15 Ashadhh Sud 1, Tue Hin Dwitiya Maas
🔽 1h:2m:3s Pravachansar 235, 236 1969-07-16 Ashadhh Sud 2, Wed Hin
🔽 58m:14s Pravachansar 236 1969-07-17 Ashadhh Sud 3, Thu Hin
🔽 1h:1m:28s Pravachansar 236, 237 1969-07-18 Ashadhh Sud 4, Fri Hin
🔽 59m:13s Pravachansar 237, 238 1969-07-19 Ashadhh Sud 5, Sat Hin
🔽 44m:49s Pravachansar 238, 239 1969-07-20 Ashadhh Sud 6, Sun Hin Unclear 44 Min
🔽 57m:38s Pravachansar 239, 240 1969-07-21 Ashadhh Sud 7, Mon Hin Unclear
🔽 44m:5s Pravachansar 241, 242 1969-07-23 Ashadhh Sud 9, Wed Hin Slightly Unclear 45 Min
🔽 59m:42s Pravachansar 242 1969-07-24 Ashadhh Sud 10, Thu Hin
🔽 59m:3s Pravachansar 242, 243 16 1969-07-25 Ashadhh Sud 11, Fri Hin
ShubhUpyog Pragnaapan
🔽 56m:5s Pravachansar 244, 245 1969-07-26 Ashadhh Sud 12, Sat Hin Shubh Opayog Pragna- pan
🔽 59m:17s Pravachansar 245 1969-07-27 Ashadhh Sud 14, Sun Hin
🔽 59m:47s Pravachansar 245, 246, 247 1969-07-28 Ashadhh Sud 15, Mon Hin Slightly Unclear
🔽 59m:10s Pravachansar 248, 249, 250 1969-07-29 Ashadhh Vad 1, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 57m:53s Pravachansar 250, 251, 252 1969-07-31 Ashadhh Vad 3, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 58m:2s Pravachansar 253, 254 1969-08-01 Ashadhh Vad 4, Fri Guj Unclear
🔽 57m:47s Pravachansar 255, 256, 257 1969-08-02 Ashadhh Vad 5, Sat Guj
🔽 58m:50s Pravachansar 258, 259 1969-08-03 Ashadhh Vad 6, Sun Guj
🔽 1h:23s Pravachansar 260, 261, 262, 263 1969-08-04 Ashadhh Vad 7, Mon Guj
🔽 1h:9s Pravachansar 264, 265, 266, 267 1969-08-06 Ashadhh Vad 9, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 1h:50s Pravachansar 268, 269 1969-08-07 Ashadhh Vad 10, Thu Guj
PunchRatna Pragnaapan
🔽 59m:46s Pravachansar 269, 270, 271 17, 18 1969-08-08 Ashadhh Vad 11, Fri Guj Panch Ratna Pragna- pan
🔽 58m:41s Pravachansar 271 18 1979-10-19 Aaso Vad 14, Fri Guj
🔽 59m:5s Pravachansar 271, 272 1979-10-20 Aaso Vad 15, Sat Guj
🔽 58m:20s Pravachansar 272 1979-10-21 Aaso Vad 15, Sun Guj
🔽 59m:1s Pravachansar 272 1979-10-22 Kartak Sud 1, Mon Guj Vikram Samvat 2036
🔽 58m:27s Pravachansar 273 1979-10-23 Kartak Sud 2, Tue Guj
🔽 58m:36s Pravachansar 273, 274 1979-10-24 Kartak Sud 4, Wed Guj
🔽 58m:14s Pravachansar 274 1979-10-25 Kartak Sud 5, Thu Hin
🔽 59m:3s Pravachansar 275 1979-10-26 Kartak Sud 6, Fri Hin
Parishisht
47 Nai
🔽 1h:18s Pravachansar Parishisht Parishisht 1979-09-02 Bhadarvo Sud 11, Sun Guj
🔽 58m:48s Pravachansar Parishisht Nay 1, 2, 3, 4 1979-09-03 Bhadarvo Sud 12, Mon Guj
🔽 1h Pravachansar Parishisht Nay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1979-09-04 Bhadarvo Sud 13, Tue Guj
🔽 59m:24s Pravachansar Parishisht Nay 15, 16, 17, 18, 19, 20 1979-09-05 Bhadarvo Sud 14, Wed Guj
🔽 58m:32s Pravachansar Parishisht Nay 20, 21, 22, 23, 24 1979-09-06 Bhadarvo Vad 1, Thu Guj
🔽 58m:11s Pravachansar Parishisht Nay 25, 26, 27 1979-09-07 Bhadarvo Vad 1, Fri Guj Kshmapana
🔽 59m:8s Pravachansar Parishisht Nay 27, 28, 29, 30, 31 1979-09-08 Bhadarvo Vad 2, Sat Guj
🔽 58m:7s Pravachansar Parishisht Nay 31, 32, 33 1979-09-09 Bhadarvo Vad 3, Sun Guj
🔽 58m:48s Pravachansar Parishisht Nay 34, 35, 36, 37, 38, 39 1979-09-10 Bhadarvo Vad 4, Mon Guj
🔽 58m:47s Pravachansar Parishisht Nay 40, 41, 42 1979-09-11 Bhadarvo Vad 6, Tue Guj
🔽 58m:30s Pravachansar Parishisht Nay 43, 44, 45 1979-09-12 Bhadarvo Vad 7, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:20s Pravachansar Parishisht Nay 46, 47 1979-09-13 Bhadarvo Vad 8, Thu Guj Slightly Unclear
🔽 59m:25s Pravachansar 19 1979-09-14 Bhadarvo Vad 9, Fri Guj
🔽 1h:2s Pravachansar 19 1979-09-15 Bhadarvo Vad 10, Sat Guj
🔽 58m:18s Pravachansar 19 1979-09-16 Bhadarvo Vad 11, Sun Guj
AtmaDravyaNi Praapti No Prakaar
🔽 58m:48s Pravachansar 20, 21, 22 1979-09-17 Bhadarvo Vad 12, Mon Guj End of shastra