Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Shree Niyamsaar (1979-80)

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other Id Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
Jiv Adhikar
🔽 55m:51s Niyamsar 1, 2, 3, 4 1971-02-27 Faagan Sud 2, Sat Guj Vikram Samvat 2027, Jiv Adhikaar
🔽 57m:54s Niyamsar 1 4, 5, 6, 7 1971-02-28 Faagan Sud 3, Sun Hin
🔽 57m:49s Niyamsar 1, 2 8 1971-03-01 Faagan Sud 4, Mon Guj
🔽 1h:37s Niyamsar 3 9 1971-03-02 Faagan Sud 5, Tue Guj
🔽 1h:10s Niyamsar 3 1971-03-03 Faagan Sud 6, Wed Guj
🔽 1h:51s Niyamsar 3 10 1971-03-05 Faagan Sud 9, Fri Guj
🔽 58m:48s Niyamsar 4 11 1971-03-06 Faagan Sud 10, Sat Guj
🔽 58m Niyamsar 5, 6 12 1971-03-07 Faagan Sud 11, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:16s Niyamsar 6 13 1971-03-08 Faagan Sud 12, Mon Guj
🔽 1h:36s Niyamsar 7 1971-03-09 Faagan Sud 13, Tue Guj
🔽 59m:10s Niyamsar 8 14 1971-03-10 Faagan Sud 14, Wed Guj
🔽 58m:14s Niyamsar 9 15 1971-03-11 Faagan Sud 15, Thu Hin
🔽 1h:25s Niyamsar 9 1971-03-13 Faagan Vad 2, Sat Hin
🔽 1h:4s Niyamsar 9 1971-03-14 Faagan Vad 3, Sun Hin
🔽 59m:4s Niyamsar 9, 10 16 1971-03-15 Faagan Vad 4, Mon Guj
🔽 57m:8s Niyamsar 10, 11, 12 17 1971-03-16 Faagan Vad 5, Tue Hin
🔽 1h:14s Niyamsar 11, 12 1971-03-17 Faagan Vad 5, Wed Guj
🔽 59m:23s Niyamsar 11, 12 18 1971-03-18 Faagan Vad 6, Thu Guj
🔽 58m:28s Niyamsar 19, 20, 21, 22 1971-03-19 Faagan Vad 7, Fri Guj
🔽 59m:21s Niyamsar 13 1971-03-21 Faagan Vad 9, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 59m:45s Niyamsar 14 23,24, 25 1971-03-22 Faagan Vad 10, Mon Hin
🔽 58m:35s Niyamsar 15 26 1971-03-23 Faagan Vad 11, Tue Guj
🔽 58m:40s Niyamsar 15 27 1971-03-24 Faagan Vad 12, Wed Guj
🔽 1h:24s Niyamsar 16, 17, 18 28, 29 1971-03-25 Faagan Vad 14, Thu Guj
🔽 57m:45s Niyamsar 30, 31, 32, 33, 34 1971-03-27 Chaitra Sud 1, Sat Hin
🔽 58m:16s Niyamsar 30, 31, 32, 33, 34, 35 1971-03-28 Chaitra Sud 2, Sun Hin
🔽 59m:35s Niyamsar 19 36 1971-03-29 Chaitra Sud 3, Mon Guj
Ajiv Adhikar
🔽 59m:28s Niyamsar 20, 21, 22, 23, 24, 25 37, 38 1971-03-30 Chaitra Sud 4, Tue Guj Ajiv Adhikaar
🔽 57m:43s Niyamsar 26, 27 39, 40 1971-03-31 Chaitra Sud 5, Wed Guj
🔽 1h:33s Niyamsar 28, 29 41, 42, 43 1971-04-01 Chaitra Sud 6, Thu Guj
🔽 58m:22s Niyamsar 30, 31, 32, 33, 34 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 1971-04-02 Chaitra Sud 7, Fri Guj
ShuddhBhav Adhikar
🔽 1h:54s Niyamsar 35, 36, 37, 38 52, 53 1971-04-04 Chaitra Sud 9, Sun Guj
🔽 59m:29s Niyamsar 38 1980-08-08 Ashadhh Vad 13, Fri Hin Vikram Samvat 2036, Shuddh Bhav Adhikaar
🔽 59m:54s Niyamsar 38 1980-08-09 Ashadhh Vad 14, Sat Hin
🔽 58m:31s Niyamsar 38 1980-08-10 Ashadhh Vad 15, Sun Hin
🔽 58m:39s Niyamsar 38 54 1980-08-11 Shravan Sud 1, Mon Hin
🔽 59m:45s Niyamsar 39 55 1980-08-12 Shravan Sud 2, Tue Hin
🔽 59m:3s Niyamsar 56, 57 1980-08-13 Shravan Sud 3, Wed Hin
🔽 1h:20s Niyamsar 41 1980-08-14 Shravan Sud 4, Thu Hin
🔽 59m:40s Niyamsar 41 1980-08-15 Shravan Sud 5, Fri Hin
🔽 58m:19s Niyamsar 41 1980-08-16 Shravan Sud 6, Sat Hin
🔽 58m:28s Niyamsar 41 58, 59 1980-08-17 Shravan Sud 7, Sun Hin
🔽 59m:15s Niyamsar 42 1980-08-18 Shravan Sud 7, Mon Hin
🔽 58m:56s Niyamsar 43 60, 61 1980-08-19 Shravan Sud 8, Tue Hin
🔽 1h:5s Niyamsar 43 1980-08-20 Shravan Sud 9, Wed Hin
🔽 58m:21s Niyamsar 62, 63, 64 1980-08-21 Shravan Sud 10, Thu Hin
🔽 58m:35s Niyamsar 44 65, 66, 67, 68 1980-08-22 Shravan Sud 11, Fri Hin
🔽 58m:19s Niyamsar 44 1980-08-23 Shravan Sud 12, Sat Hin
🔽 58m:53s Niyamsar 45-46 69 1980-08-24 Shravan Sud 13, Sun Hin
🔽 1h Niyamsar 47 70 1980-08-25 Shravan Sud 14, Mon Hin
🔽 58m:33s Niyamsar 47, 48 71 1980-08-26 Shravan Sud 15, Tue Hin
🔽 59m:36s Niyamsar 48 72 1980-08-27 Shravan Vad 2, Wed Hin
🔽 59m:52s Niyamsar 49 1980-08-31 Shravan Vad 6, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 58m:53s Niyamsar 50 73 1980-09-01 Shravan Vad 7, Mon Guj
🔽 1h:1s Niyamsar 50 1980-09-02 Shravan Vad 8, Tue Hin
🔽 59m:34s Niyamsar 50 1980-09-03 Shravan Vad 9, Wed Hin Slightly Unclear
🔽 59m:10s Niyamsar 51, 52, 53, 54, 55 74 1980-09-04 Shravan Vad 10, Thu Hin
🔽 59m:28s Niyamsar 51, 52, 53, 54, 55 1980-09-05 Shravan Vad 11, Fri Hin
🔽 58m:26s Niyamsar 51, 52, 53, 54, 55 75 1980-09-06 Shravan Vad 12, Sat Hin
VyavharCharitra Adhikar
🔽 59m:7s Niyamsar 56 76 1971-06-28 Ashadhh Sud 6, Mon Guj Slightly Unclear Vyvhaar Chaaritra Adhikaar
🔽 1h:44s Niyamsar 57, 58, 59, 60 77, 78, 79 1971-06-29 Ashadhh Sud 7, Tue Guj
🔽 59m:32s Niyamsar 60 1971-06-30 Ashadhh Sud 7, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:43s Niyamsar 61 80, 81, 82 1971-07-02 Ashadhh Sud 8, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:55s Niyamsar 62 83, 84 1971-07-03 Ashadhh Sud 10, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 1h:48s Niyamsar 63 85 1971-07-04 Ashadhh Sud 11, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 57m:52s Niyamsar 64 86 1971-07-05 Ashadhh Sud 12, Mon Hin Slightly Unclear
🔽 59m:11s Niyamsar 64, 65 87, 88, 89, 90 1971-07-06 Ashadhh Sud 13, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 59m:24s Niyamsar 66, 67 91 1971-07-07 Ashadhh Sud 14, Wed Guj
🔽 57m:38s Niyamsar 68, 69 92, 93, 94 1971-07-09 Ashadhh Vad 1, Fri Guj DivyaDhvani Din
🔽 59m:2s Niyamsar 70, 71 95, 96 1971-07-10 Ashadhh Vad 2, Sat Guj
🔽 59m:46s Niyamsar 97, 98, 99 1971-07-11 Ashadhh Vad 3, Sun Guj
🔽 59m:18s Niyamsar 72 100,101, 102 1971-07-12 Ashadhh Vad 4, Mon Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m Niyamsar 73, 74 103, 104 1971-07-13 Ashadhh Vad 6, Tue Guj Slightly Unclear
Parmaarth-Pratikraman Adhikar
🔽 58m:37s Niyamsar 75, 76 105, 106, 107, 108 1971-07-14 Ashadhh Vad 7, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 58m:25s Niyamsar 77, 78, 79, 80, 81 108 1979-10-27 Kartak Sud 7, Sat Guj Vikram Samvat 2036, Parmaarth Pratikraman Adhikaar, Panch Ratna Gatha
🔽 58m:28s Niyamsar 77, 78, 79, 80, 81 1979-10-28 Kartak Sud 8, Sun Guj
🔽 54m:49s Niyamsar 77, 78, 79, 80, 81 1979-10-29 Kartak Sud 9, Mon Guj 54 Min
🔽 58m:17s Niyamsar 82 109 1979-10-30 Kartak Sud 10, Tue Guj
🔽 58m:11s Niyamsar 82 1979-10-31 Kartak Sud 11, Wed Hin Slightly Unclear
🔽 58m:21s Niyamsar 83 110 1979-11-01 Kartak Sud 12, Thu Guj
🔽 58m:15s Niyamsar 84 111 1979-11-02 Kartak Sud 13, Fri Hin
🔽 59m:13s Niyamsar 112 1979-11-16 Kartak Vad 12, Fri Guj
🔽 59m:10s Niyamsar 85 113 1979-11-17 Kartak Vad 13, Sat Guj
🔽 54m:5s Niyamsar 113, 114 1979-11-18 Kartak Vad 14, Sun Guj 54 Min
🔽 58m:12s Niyamsar 86 1979-11-19 Kartak Vad 15, Mon Guj
🔽 58m:53s Niyamsar 87 115 1979-11-20 Magshar Sud 1, Tue Guj
🔽 58m:8s Niyamsar 87 1979-11-21 Magshar Sud 2, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 58m Niyamsar 88 116, 117 1979-11-22 Magshar Sud 3, Thu Guj
🔽 58m:28s Niyamsar 88, 89 118 1979-11-23 Magshar Sud 4, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 57m:49s Niyamsar 89 119, 120 1979-11-24 Magshar Sud 5, Sat Guj Unclear
🔽 58m:11s Niyamsar 90 120 1979-11-25 Magshar Sud 6, Sun Guj
🔽 58m:11s Niyamsar 90 121 1979-11-30 Magshar Sud 12, Fri Guj
🔽 58m:32s Niyamsar 91 1979-12-01 Magshar Sud 13, Sat Guj
🔽 58m:9s Niyamsar 92 122 1979-12-02 Magshar Sud 14, Sun Guj
🔽 58m:3s Niyamsar 93 123 1979-12-03 Magshar Sud 15, Mon Guj
🔽 58m:27s Niyamsar 93 124 1979-12-04 Magshar Vad 1, Tue Guj
🔽 58m:24s Niyamsar 94 125 1979-12-05 Magshar Vad 2, Wed Guj
NishchayPratyakhyaan Adhikar
🔽 58m:33s Niyamsar 95 126 1979-12-06 Magshar Vad 3, Thu Guj Nischay Pratyaakhyaan Adhikaar
🔽 1h:1m:4s Niyamsar 96 127 1979-12-07 Magshar Vad 4, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 1h:27s Niyamsar 96 1979-12-08 Magshar Vad 5, Sat Guj
🔽 58m:16s Niyamsar 97 128 1979-12-09 Magshar Vad 6, Sun Guj
🔽 58m Niyamsar 97 1979-12-10 Magshar Vad 7, Mon Guj
🔽 58m Niyamsar 129, 130 1979-12-11 Magshar Vad 8, Tue Guj Aacharya Padvi Din
🔽 1h:1m:43s Niyamsar 98 131, 132 1979-12-12 Magshar Vad 9, Wed Hin
🔽 58m:50s Niyamsar 98, 99 133 1979-12-13 Magshar Vad 10, Thu Guj
🔽 59m:5s Niyamsar 99, 100 134 1979-12-14 Magshar Vad 10, Fri Guj
🔽 58m:54s Niyamsar 100 1979-12-15 Magshar Vad 11, Sat Guj
🔽 1h:37s Niyamsar 100 1979-12-16 Magshar Vad 12, Sun Guj
🔽 58m:27s Niyamsar 135 1979-12-17 Magshar Vad 13, Mon Guj
🔽 58m:29s Niyamsar 101 136 1979-12-18 Magshar Vad 14, Tue Guj
🔽 58m:57s Niyamsar 102 137 1979-12-19 Magshar Vad 15, Wed Guj
🔽 58m:39s Niyamsar 102 138 1979-12-20 Posh Sud 1, Thu Guj
🔽 58m:3s Niyamsar 103 1979-12-21 Posh Sud 2, Fri Guj
🔽 58m:56s Niyamsar 104 139 1979-12-22 Posh Sud 3, Sat Guj
🔽 58m:19s Niyamsar 140, 141 1979-12-23 Posh Sud 5, Sun Guj Slightly Unclear
Pravachan 116 Not Available Niyamsar 105, 106 142, 143 1979-12-24 Posh Sud 6, Mon Guj
🔽 58m:45s Niyamsar 144, 145, 146, 147, 148, 149 1979-12-25 Posh Sud 7, Tue Guj
ParamAalochna Adhikar
🔽 58m:25s Niyamsar 107 150, 151 1979-12-26 Posh Sud 8, Wed Guj Param Aalochnaa Adhikaar
🔽 58m:47s Niyamsar 108, 109 152, 153 1979-12-27 Posh Sud 9, Thu Guj
🔽 59m:23s Niyamsar 154, 155, 156, 157 1979-12-28 Posh Sud 10, Fri Guj
🔽 59m:36s Niyamsar 110 158, 159 1980-02-01 Mahaa Vad 1, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 58m:56s Niyamsar 110 1980-02-02 Mahaa Vad 1, Sat Guj Unclear
🔽 58m:5s Niyamsar 110 1980-02-03 Mahaa Vad 2, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 58m:33s Niyamsar 111 160, 161 1980-02-04 Mahaa Vad 4, Mon Guj Unclear
🔽 58m:47s Niyamsar 162, 163, 164 1980-02-05 Mahaa Vad 5, Tue Guj
🔽 58m:43s Niyamsar 165, 166, 167 1980-02-06 Mahaa Vad 6, Wed Guj
🔽 58m:23s Niyamsar 168, 169 1980-02-07 Mahaa Vad 7, Thu Guj
🔽 58m:33s Niyamsar 112 170, 171, 172 1980-02-08 Mahaa Vad 8, Fri Guj
🔽 58m:20s Niyamsar 173, 174, 175 1980-05-20 Jeth Sud 6, Tue Guj Pratham Maas
🔽 58m:48s Niyamsar 176, 177 1980-05-21 Jeth Sud 7, Wed Guj Slightly Unclear
ShuddhNishchayPrayaschit Adhikar
🔽 59m:9s Niyamsar 113 178, 179 1980-05-22 Jeth Sud 8, Thu Hin Shuddh Nischay Praayaschitt Adhikaar
🔽 58m:32s Niyamsar 114 180, 181 1980-05-23 Jeth Sud 9, Fri Guj
🔽 53m:16s Niyamsar 115 182 1980-05-24 Jeth Sud 10, Sat Guj 53 Min
🔽 58m:49s Niyamsar 116 1980-05-25 Jeth Sud 11, Sun Guj
🔽 58m:29s Niyamsar 116, 117 183, 184, 185 1980-05-26 Jeth Sud 12, Mon Guj
🔽 58m:42s Niyamsar 118 186, 187, 188 1980-05-27 Jeth Sud 13, Tue Guj
🔽 58m:17s Niyamsar 118, 119 189, 190 1980-05-28 Jeth Sud 14, Wed Guj Slightly Unclear
🔽 59m:16s Niyamsar 120 191, 192 1980-05-29 Jeth Sud 15, Thu Guj
🔽 58m:29s Niyamsar 121 193, 194 1980-05-30 Jeth Vad 1, Fri Guj
🔽 58m:57s Niyamsar 195, 196, 197 1980-05-31 Jeth Vad 2, Sat Hin
ParamSamaadhi Adhikar
🔽 59m:50s Niyamsar 122 198, 199, 200 1980-06-01 Jeth Vad 3, Sun Guj Param Samaadhi Adhikaar
🔽 1h:23s Niyamsar 124 201, 202 1980-06-02 Jeth Vad 4, Mon Guj
🔽 58m:16s Niyamsar 125, 126 203, 204 1980-06-03 Jeth Vad 5, Tue Hin
🔽 58m:6s Niyamsar 205, 206, 207, 208 1980-06-04 Jeth Vad 6, Wed Hin Slightly Unclear
🔽 58m:19s Niyamsar 209, 210 1980-06-05 Jeth Vad 7, Thu Guj
🔽 1h:20s Niyamsar 123 201 1980-06-06 Jeth Vad 8, Fri Hin
🔽 58m:17s Niyamsar 127 211 1980-06-07 Jeth Vad 9, Sat Guj
🔽 57m:57s Niyamsar 128 212, 213 1980-06-08 Jeth Vad 10, Sun Guj
🔽 58m:21s Niyamsar 129, 130 214, 215 1980-06-09 Jeth Vad 11, Mon Guj
🔽 58m:15s Niyamsar 131, 132 216, 217 1980-06-10 Jeth Vad 13, Tue Guj
ParamBhakti Adhikar
🔽 39m:11s Niyamsar 133, 134 218, 219 1980-06-11 Jeth Vad 14, Wed Hin Slightly Unclear 40 Min, Param Bhakti Adhikaar
🔽 58m:49s Niyamsar 134 220 1980-06-12 Jeth Vad 15, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 58m:43s Niyamsar 135 221, 222, 223, 224, 225 1980-06-13 Jeth Sud 1, Fri Guj Dwitiya Maas
🔽 58m:15s Niyamsar 136 226, 227 1980-06-14 Jeth Sud 2, Sat Guj
🔽 58m:44s Niyamsar 137 1980-06-15 Jeth Sud 3, Sun Guj
🔽 58m:18s Niyamsar 138 228, 229 1980-06-16 Jeth Sud 4, Mon Guj
🔽 58m:8s Niyamsar 139 1980-06-17 Jeth Sud 5, Tue Guj
🔽 58m:7s Niyamsar 140 230 1980-06-18 Jeth Sud 6, Wed Guj
🔽 58m:2s Niyamsar 231,232, 233, 234 1980-06-19 Jeth Sud 7, Thu Guj
🔽 58m:29s Niyamsar 234, 235 1980-06-20 Jeth Sud 8, Fri Guj
Nishchay-ParamAavashyak Adhikar
🔽 58m:32s Niyamsar 141 236, 237 1980-06-21 Jeth Sud 9, Sat Guj Nischay Param Aavashyak Adhikaar
🔽 58m:51s Niyamsar 238 1980-06-22 Jeth Sud 10, Sun Guj
🔽 58m:39s Niyamsar 142 239 1980-06-23 Jeth Sud 11, Mon Guj Unclear
🔽 58m:25s Niyamsar 143 240, 241, 242 1980-06-24 Jeth Sud 12, Tue Guj
🔽 1h:44s Niyamsar 144 242, 243, 244 1980-06-25 Jeth Sud 13, Wed Guj
🔽 1h:53s Niyamsar 144, 145 245 1980-06-26 Jeth Sud 13, Thu Guj
🔽 1h:1m:12s Niyamsar 145, 146 246 1980-06-27 Jeth Sud 14, Fri Hin Slightly Unclear
🔽 1h:3s Niyamsar 146 247, 248, 249 1980-06-28 Jeth Sud 15, Sat Guj Slightly Unclear
🔽 58m:39s Niyamsar 250, 251, 252 1980-06-29 Jeth Vad 1, Sun Hin
🔽 1h:18s Niyamsar 147 253, 254 1980-06-30 Jeth Vad 2, Mon Hin
🔽 56m:24s Niyamsar 147, 148 255 1980-07-01 Jeth Vad 3, Tue Guj
🔽 59m:54s Niyamsar 149 256, 257 1980-07-05 Jeth Vad 8, Sat Guj
🔽 59m:15s Niyamsar 258 1980-07-06 Jeth Vad 9, Sun Guj Slightly Unclear
🔽 1h:1m:2s Niyamsar 150 258 1980-07-07 Jeth Vad 10, Mon Guj
🔽 1h:16s Niyamsar 151 259 1980-07-08 Jeth Vad 11, Tue Guj
🔽 58m:35s Niyamsar 152 260, 261 1980-07-09 Jeth Vad 12, Wed Guj
🔽 58m:49s Niyamsar 152, 153 262 1980-07-10 Jeth Vad 13, Thu Guj
🔽 58m:35s Niyamsar 154 263 1980-07-11 Jeth Vad 14, Fri Guj
🔽 58m:14s Niyamsar 155 264 1980-07-12 Jeth Vad 15, Sat Guj
🔽 58m:24s Niyamsar 156 265, 266 1980-07-13 Ashadhh Sud 1, Sun Guj
🔽 58m:25s Niyamsar 156, 157 267, 268 1980-07-14 Ashadhh Sud 3, Mon Guj
🔽 58m:57s Niyamsar 158 269 1980-07-15 Ashadhh Sud 3, Tue Guj Naitik Jivan
🔽 54m:21s Niyamsar 158 270 1980-07-16 Ashadhh Sud 4, Wed Hin 54 Min
ShuddhUpyog Adhikar
🔽 58m:28s Niyamsar 159 271 1980-07-17 Ashadhh Sud 5, Thu Hin Shuddh Opayog Adhikaar
🔽 58m:46s Niyamsar 159 1980-07-18 Ashadhh Sud 6, Fri Hin
🔽 58m:9s Niyamsar 159 1980-07-19 Ashadhh Sud 7, Sat Hin
🔽 58m:49s Niyamsar 160 272 1980-07-20 Ashadhh Sud 8, Sun Hin
🔽 58m:44s Niyamsar 273 1980-07-21 Ashadhh Sud 9, Mon Guj
🔽 58m:2s Niyamsar 273, 274, 275, 276 1980-07-22 Ashadhh Sud 10, Tue Guj Slightly Unclear
🔽 58m:53s Niyamsar 161 1980-07-23 Ashadhh Sud 11, Wed Hin
🔽 58m:35s Niyamsar 277 1980-07-24 Ashadhh Sud 12, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 1h:47s Niyamsar 162 1980-07-25 Ashadhh Sud 13, Fri Hin
🔽 59m:22s Niyamsar 163 278 1980-07-26 Ashadhh Sud 14, Sat Hin
🔽 1h:49s Niyamsar 164 279 1980-07-27 Ashadhh Sud 15, Sun Guj
🔽 1h:1m:16s Niyamsar 164 1980-07-28 Ashadhh Vad 1, Mon Hin Divya Dhvani Din
🔽 1h:1m:4s Niyamsar 165 280, 281 1980-07-29 Ashadhh Vad 2, Tue Hin
🔽 1h:1m:8s Niyamsar 166 282 1980-07-30 Ashadhh Vad 3, Wed Guj
🔽 1h:1m:10s Niyamsar 167 282 1980-07-31 Ashadhh Vad 4, Thu Hin
🔽 58m:5s Niyamsar 168 283 1980-08-01 Ashadhh Vad 5, Fri Hin Hum Bhi Bhagwan Pass The
🔽 58m:55s Niyamsar 168, 169 284 1980-08-02 Ashadhh Vad 6, Sat Hin
🔽 58m:36s Niyamsar 170 285 1980-08-03 Ashadhh Vad 7, Sun Hin
🔽 59m:9s Niyamsar 170 286 1980-08-04 Ashadhh Vad 9, Mon Hin
🔽 1h:8s Niyamsar 171 286, 287 1980-08-05 Ashadhh Vad 10, Tue Hin
🔽 1h:54s Niyamsar 172 288 1980-08-06 Ashadhh Vad 11, Wed Hin
🔽 1h:28s Niyamsar 173, 174 289, 290 1980-08-07 Ashadhh Vad 12, Thu Hin
🔽 57m:54s Niyamsar 175, 176 290, 291, 292 1971-12-07 Magshar Vad 5, Tue Guj Vikram Samvat 2028
🔽 58m:53s Niyamsar 177 293, 294, 295, 296 1971-12-08 Magshar Vad 6, Wed Guj
🔽 57m:58s Niyamsar 178 297 1971-12-09 Magshar Vad 7, Thu Guj
🔽 1h:1m:18s Niyamsar 179 298, 299 1971-12-10 Magshar Vad 8, Fri Guj Aacharya Padvi Din
🔽 58m:53s Niyamsar 180 1971-12-12 Magshar Vad 10, Sun Guj
🔽 1h:36s Niyamsar 181, 182 300, 301 1971-12-13 Magshar Vad 11, Mon Guj
🔽 1h:55s Niyamsar 182, 183, 184 302, 303 1971-12-14 Magshar Vad 12, Tue Guj
🔽 59m:50s Niyamsar 185, 186 304, 305 1971-12-15 Magshar Vad 13, Wed Guj
🔽 54m:45s Niyamsar 187 306, 307 1971-12-16 Magshar Vad 14, Thu Guj 54 Min
🔽 12m:41s Niyamsar 308, 309, 310, 311 1971-12-18 Posh Sud 1, Sat Guj 12 Min