Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>Samaysar gatha 320: Jaysen Acharya Tika (1979 & 1971)

Prav. No. Shastra Gatha No. Kalash No. Other Id. Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
1979
🔽 59m-24s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1979-07-29 Shravan Sud 5, Sun Hin Vikram Samvat 2035
🔽 58m-52s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1979-07-30 Shravan Sud 6, Mon Hin Pravachan during Shikshan Shibir
🔽 59m-3s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1979-07-31 Shravan Sud 7, Tue Hin
🔽 58m-1s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1979-08-01 Shravan Sud 8, Wed Hin
🔽 59m-9s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1979-08-02 Shravan Sud 8, Thu Hin
🔽 59m-6s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1979-08-03 Shravan Sud 9, Fri Hin
🔽 59m Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1979-08-04 Shravan Sud 10, Sat Hin
🔽 58m-36s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1979-08-05 Shravan Sud 11, Sun Hin
🔽 59m-56s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1979-08-06 Shravan Sud 12, Mon Hin
🔽 58m-47s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1979-08-07 Shravan Sud 14, Tue Hin
🔽 59m-17s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1979-08-08 Shravan Sud 15, Wed Hin
1971
🔽 59m-33s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1970-08-09 Ashadhh Sud 7, Sun Hin Samaysar from 16th Series; Vikram Samvat 2026
🔽 1h-1m-42s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1970-08-10 Ashadhh Sud 8, Mon Hin
🔽 1h-0m-19s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1970-08-11 Ashadhh Sud 9, Tue Hin
🔽 1h Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1970-08-12 Ashadhh Sud 10, Wed Hin
🔽 58m-2s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1970-08-13 Ashadhh Sud 11, Thu Hin
🔽 59m-16s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1970-08-14 Ashadhh Sud 12, Fri Hin
🔽 1h-0m-16s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1970-08-15 Ashadhh Sud 13, Sat Hin
🔽 1h-1m-41s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1970-08-16 Ashadhh Sud 14, Sun Hin
🔽 1h-1m-17s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1970-08-16 Ashadhh Sud 14, Sun Hin
🔽 1h-0m-24s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1970-08-17 Ashadhh Sud 15, Mon Hin
🔽 1h-0m-5s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1970-08-18 Ashadhh Vad 2, Tue Hin
🔽 1h-0m-58s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1970-08-19 Ashadhh Vad 3, Wed Hin Slightly Unclear
🔽 1h-0m-6s Samaysar 320 Jaysen Acharya Tika 1970-08-20 Ashadhh Vad 4, Thu Hin