Great Souls>Gurudev Shree Kanji Swami>Audio Lectures>"Pravachan Navneet" (1977-79)

Prav. No., time Shastra Gatha No. Kalash No. Other Id Date Gujarati Tithi Lang. Audio Qual. Notes
Samaysar
🔽 1h:18s Samaysar 263 Shakti 1977-08-11 Shravan Vad 12, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 59m:56s Samaysar 263 Shakti 1977-08-12 Shravan Vad 13, Fri Hin
🔽 1h:1s Samaysar 263 Shakti 1, 2 1977-08-13 Shravan Vad 14, Sat Hin
🔽 1h:23s Samaysar 263 Shakti 3 1977-08-14 Shravan Vad 15, Sun Hin
🔽 1h:55s Samaysar 263 Shakti 3, 4, 5 1977-08-15 Shravan Sud 1, Mon Hin
🔽 1h:49s Samaysar 263 Shakti 5, 6 1977-08-16 Shravan Sud 2, Tue Hin Slightly Unclear
🔽 1h:30s Samaysar 263 Shakti 6 1977-08-17 Shravan Sud 3, Wed Hin
🔽 1h:37s Samaysar 263 Shakti 6, 7 1977-08-18 Shravan Sud 4, Thu Hin
🔽 1h Samaysar 263 Shakti 7 1977-08-19 Shravan Sud 5, Fri Hin
🔽 59m:59s Samaysar 263 Shakti 8, 9 1977-08-20 Shravan Sud 6, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 57m:4s Samaysar 263 Shakti 9, 10 1977-08-21 Shravan Sud 7, Sun Hin Slightly Unclear
🔽 59m:51s Samaysar 263 Shakti 10, 11 1977-08-22 Shravan Sud 8, Mon Hin
🔽 58m:50s Samaysar 263 Shakti 11, 12 1977-08-23 Shravan Sud 9, Tue Hin
🔽 58m:39s Samaysar 263 Shakti 12, 13, 14 1977-08-24 Shravan Sud 10, Wed Hin
🔽 1h:7s Samaysar 263 Shakti 14, 15 1977-08-25 Shravan Sud 11, Thu Hin
🔽 1h:21s Samaysar 263 Shakti 15, 16, 17 1977-08-26 Shravan Sud 13, Fri Hin Slightly Unclear
🔽 1h:59s Samaysar 263 Shakti 16, 17, 18 1977-08-27 Shravan Sud 14, Sat Hin
🔽 59m Samaysar 263 Shakti 18, 19 1977-08-28 Shravan Sud 15, Sun Hin
🔽 58m:22s Samaysar 263 Shakti 19, 20, 21 1977-08-29 Shravan Vad 1, Mon Hin
🔽 1h:20s Samaysar 263 Shakti 21, 22 1977-08-30 Shravan Vad 2, Tue Hin
🔽 58m:20s Samaysar 263 Shakti 23 1977-08-31 Shravan Vad 3, Wed Hin
🔽 59m:1s Samaysar 263 Shakti 24 1977-09-01 Shravan Vad 4, Thu Hin
🔽 59m:20s Samaysar 263 Shakti 24, 25, 26 1977-09-02 Shravan Vad 5, Fri Hin
🔽 58m:16s Samaysar 263 Shakti 27, 28 1977-09-03 Shravan Vad 6, Sat Hin
🔽 58m:14s Samaysar 263 Shakti 29 1977-09-04 Shravan Vad 7, Sun Hin
🔽 1h:36s Samaysar 263 Shakti 29, 30 1977-09-05 Shravan Vad 8, Mon Hin
🔽 59m:56s Samaysar 263 Shakti 30, 31, 32, 33 1977-09-06 Shravan Vad 9, Tue Hin
🔽 59m:23s Samaysar 263 Shakti 33 1977-09-07 Shravan Vad 10, Wed Hin
🔽 1h:12s Samaysar 263 Shakti 34, 35 1977-09-08 Shravan Vad 11, Thu Hin
🔽 58m:59s Samaysar 263 Shakti 35, 36 1977-09-09 Shravan Vad 11, Fri Hin
🔽 59m:26s Samaysar 263 Shakti 36 1977-09-10 Shravan Vad 12, Sat Hin
🔽 1h:21s Samaysar 263 Shakti 37 1977-09-11 Shravan Vad 13, Sun Hin
🔽 58m:14s Samaysar 263 Shakti 38 1977-09-12 Shravan Vad 14, Mon Hin
🔽 59m:5s Samaysar 263 Shakti 39, 40 1977-09-13 Shravan Vad 15, Tue Hin
🔽 59m:12s Samaysar 263 Shakti 41 1977-09-14 Bhadarvo Sud 1, Wed Hin
🔽 1h:9s Samaysar 263 Shakti 41 1977-09-15 Bhadarvo Sud 2, Thu Hin
🔽 56m:59s Samaysar 263 Shakti 41, 42, 43 1977-09-16 Bhadarvo Sud 4, Fri Hin Unclear
🔽 59m:32s Samaysar 263 Shakti 43 1977-09-17 Bhadarvo Sud 5, Sat Hin
🔽 55m:31s Samaysar 263 Shakti 44 1977-09-18 Bhadarvo Sud 6, Sun Hin Unclear
🔽 59m:10s Samaysar 263 Shakti 45 1977-09-19 Bhadarvo Sud 7, Mon Hin Slightly Unclear
🔽 1h:9s Samaysar 263 Shakti 46 1977-09-20 Bhadarvo Sud 8, Tue Hin
🔽 59m:15s Samaysar 263 Shakti 46, 47 1977-09-21 Bhadarvo Sud 9, Wed Hin
Pravachansar
🔽 1h:42s Pravachansar 172 Alingrahan na Bol 1 1977-12-07 Kartak Vad 12, Wed Guj
🔽 58m:25s Pravachansar 172 Alingrahan na Bol 1, 2 1977-12-08 Kartak Vad 13, Thu Guj
🔽 58m:29s Pravachansar 172 Alingrahan na Bol 2, 3 1977-12-09 Kartak Vad 14, Fri Guj Narak na Dukh nu Varnan
🔽 58m:39s Pravachansar 172 Alingrahan na Bol 4, 5 1977-12-10 Kartak Vad 15, Sat Guj
🔽 59m:8s Pravachansar 172 Alingrahan na Bol 6, 7 1977-12-11 Magshar Sud 1, Sun Guj
🔽 58m:2s Pravachansar 172 Alingrahan na Bol 7, 8 1977-12-12 Magshar Sud 2, Mon Guj
🔽 59m:48s Pravachansar 172 Alingrahan na Bol 8, 9 1977-12-13 Magshar Sud 3, Tue Guj
🔽 57m:49s Pravachansar 172 Alingrahan na Bol 10, 11 1977-12-14 Magshar Sud 4, Wed Guj
🔽 59m:37s Pravachansar 172 Alingrahan na Bol 11, 12, 13 1977-12-15 Magshar Sud 5, Thu Guj
🔽 57m:12s Pravachansar 172 Alingrahan na Bol 14, 15 1977-12-16 Magshar Sud 6, Fri Guj
🔽 58m:45s Pravachansar 172 Alingrahan na Bol 16, 17 1977-12-17 Magshar Sud 7, Sat Guj
🔽 59m:8s Pravachansar 172 Alingrahan na Bol 18 1977-12-18 Magshar Sud 8, Sun Guj
🔽 59m:7s Pravachansar 172 Alingrahan na Bol 18, 19 1977-12-19 Magshar Sud 9, Mon Guj
🔽 58m:9s Pravachansar 172 Alingrahan na Bol 20 1977-12-20 Magshar Sud 10, Tue Guj
🔽 59m:42s Pravachansar Parishisht 1977-12-21 Magshar Sud 11, Wed Guj
🔽 59m:9s Pravachansar Parishisht 1977-12-22 Magshar Sud 12, Thu Guj
🔽 59m:16s Pravachansar
Parishisht Nay 1 1977-12-23 Magshar Sud 13, Fri Hin
🔽 59m:5s Pravachansar
Parishisht Nay 1 1977-12-24 Magshar Sud 14, Sat Hin
🔽 59m:52s Pravachansar
Parishisht Nay 1, 2, 3 1977-12-25 Magshar Sud 15, Sun Hin
🔽 58m:33s Pravachansar
Parishisht Nay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1977-12-26 Magshar Vad 1, Mon Guj
🔽 59m:37s Pravachansar
Parishisht Nay 12, 13, 14, 15 1977-12-27 Magshar Vad 2, Tue Guj
🔽 58m:44s Pravachansar
Parishisht Nay 16, 17, 18 1977-12-28 Magshar Vad 3, Wed Guj
🔽 59m:12s Pravachansar
Parishisht Nay 18, 19, 20 1977-12-29 Magshar Vad 4, Thu Guj
🔽 59m:14s Pravachansar
Parishisht Nay 20, 21, 22 1977-12-30 Magshar Vad 5, Fri Guj
🔽 59m:11s Pravachansar
Parishisht Nay 23, 24 1977-12-31 Magshar Vad 6, Sat Guj
🔽 59m:20s Pravachansar
Parishisht Nay 25, 26, 27 1978-01-01 Magshar Vad 7, Sun Guj
🔽 59m:7s Pravachansar Parishisht Nay 28, 29, 30 1978-01-02 Magshar Vad 8, Mon Guj Aacharya Padvi Din
🔽 58m:8s Pravachansar Parishisht Nay 31, 32, 33 1978-01-03 Magshar Vad 9, Tue Guj
🔽 58m:26s Pravachansar Parishisht Nay 34, 35, 36 1978-01-04 Magshar Vad 10, Wed Hin
🔽 58m:4s Pravachansar
Parishisht Nay 37, 38, 39 1978-01-05 Magshar Vad 11, Thu Guj
🔽 58m:28s Pravachansar Parishisht Nay 39, 40, 41 1978-01-06 Magshar Vad 12, Fri Guj
🔽 59m:2s Pravachansar Parishisht Nay 42, 43 1978-01-07 Magshar Vad 13, Sat Guj
🔽 58m:40s Pravachansar Parishisht Nay 44, 45 1978-01-08 Magshar Vad 14, Sun Guj
🔽 58m:41s Pravachansar Parishisht Nay 46, 47 1978-01-09 Magshar Vad 15, Mon Guj
🔽 58m:45s Pravachansar 19 Parishisht 1978-01-10 Posh Sud 2, Tue Guj
🔽 59m:1s Pravachansar 19 Parishisht 1978-01-11 Posh Sud 3, Wed Hin
🔽 57m:40s Pravachansar 19 Parishisht 1978-01-12 Posh Sud 4, Thu Guj
🔽 58m:27s Pravachansar 20, 21 Parishisht 1978-01-13 Posh Sud 5, Fri Guj
Samaysar2
🔽 42m:12s Samaysar 49 Avyakta na Bol 1 1978-01-17 Posh Sud 9, Tue Hin
🔽 43m:53s Samaysar 49 Avyakta na Bol 1, 2 1978-01-18 Posh Sud 10, Wed Hin
🔽 43m:22s Samaysar 49 Avyakta na Bol 2, 3 1978-01-19 Posh Sud 11, Thu Hin
🔽 42m:39s Samaysar 49 Avyakta na Bol 3, 4 1978-01-20 Posh Sud 12, Fri Hin
Pravachan 085 Not Available Samaysar 49 Avyakta na Bol 4 1978-01-21 Posh Sud 13, Sat Guj
🔽 41m:27s Samaysar 49 Avyakta na Bol 5 1978-01-22 Posh Sud 14, Sun Hin
🔽 41m:6s Samaysar 49 Avyakta na Bol 6 1978-01-23 Posh Sud 15, Mon Hin
🔽 42m:5s Samaysar 306-308 Jaysen Acharya's Taatparya Vruti Tika 1978-01-24 Posh Vad 1, Tue Guj
🔽 42m:55s Samaysar Jaysen Acharya's Taatparya Vruti Tika 1978-01-25 Posh Vad 2, Wed Guj
Shreemad Rajchandraji's Bodhvachan Bols 108-117
🔽 41m:15s Shreemad Rajchandrajis Bodhvachan Bols 108-117 Sva-Dravya Par-Dravya na bol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1978-01-26 Posh Vad 3, Thu Hin
🔽 41m:15s Shreemad Rajchandrajis Bodhvachan Bols 108-117 Sva-Dravya Par-Dravya na bol 1, 2, 3, 4, 5 1978-01-27 Posh Vad 4, Fri Guj Slightly Unclear
🔽 42m:35s Shreemad Rajchandrajis Bodhvachan Bols 108-117 Sva-Dravya Par-Dravya na bol 5, 6, 7 1978-01-28 Posh Vad 5, Sat Guj
🔽 43m:36s Shreemad Rajchandrajis Bodhvachan Bols 108-117 Sva-Dravya Par-Dravya na bol 7, 8, 9, 10 1978-01-29 Posh Vad 6, Sun Guj
Niyamsar
🔽 42m:33s Niyamsar 38 1978-01-30 Posh Vad 6, Mon Hin
🔽 41m:49s Niyamsar 38 1978-01-31 Posh Vad 7, Tue Hin
🔽 38m:59s Niyamsar 38 1978-02-01 Posh Vad 8, Wed Hin
🔽 41m:14s Niyamsar 54 1978-02-02 Posh Vad 9, Thu Hin
🔽 43m:59s Niyamsar 54 1978-02-03 Posh Vad 10, Fri Hin
🔽 42m:37s Niyamsar 50 1978-02-04 Posh Vad 11, Sat Hin
🔽 44m:10s Niyamsar 50 1978-02-05 Posh Vad 13, Sun Hin
🔽 44m:17s Niyamsar 50 1978-02-06 Posh Vad 14, Mon Hin
🔽 42m:46s Niyamsar 50 1978-02-07 Posh Vad 15, Tue Hin
🔽 45m Niyamsar 50 1978-02-08 Mahaa Sud 1, Wed Hin Slightly Unclear
🔽 59m:7s Niyamsar 51, 52, 53, 54, 55 74 1978-02-09 Mahaa Sud 2, Thu Hin Slightly Unclear
🔽 59m:43s Niyamsar 51, 52, 53, 54, 55 1978-02-10 Mahaa Sud 3, Fri Hin
🔽 1h:14s Niyamsar 51, 52, 53, 54, 55 1978-02-11 Mahaa Sud 4, Sat Hin
🔽 1h:45s Niyamsar 51, 52, 53, 54, 55 1978-02-12 Mahaa Sud 5, Sun Hin
🔽 59m:25s Niyamsar 77, 78, 79, 80, 81 75 1978-02-13 Mahaa Sud 6, Mon Hin
🔽 58m:34s Niyamsar 77, 78, 79, 80, 81 1978-02-14 Mahaa Sud 7, Tue Hin
🔽 58m:5s Niyamsar 77, 78, 79, 80, 81 1978-02-15 Mahaa Sud 8, Wed Hin
🔽 59m Niyamsar 77, 78, 79, 80, 81 1978-02-16 Mahaa Sud 9, Thu Hin
🔽 58m:2s Niyamsar 77, 78, 79, 80, 81 1978-02-17 Mahaa Sud 10, Fri Hin
🔽 58m:12s Niyamsar 82 109 1978-02-18 Mahaa Sud 11, Sat Guj
🔽 58m:12s Niyamsar 82 110 1978-02-19 Mahaa Sud 12, Sun Guj
🔽 59m:38s Niyamsar 83 110 1978-02-20 Mahaa Sud 13, Mon Guj
🔽 1h:38s Niyamsar 84 111 1978-02-21 Mahaa Sud 14, Tue Hin
🔽 59m:35s Niyamsar 84 112 1978-02-22 Mahaa Sud 15, Wed Guj
🔽 59m:2s Niyamsar 85 113 1978-02-23 Mahaa Vad 1, Thu Guj
🔽 58m:30s Niyamsar 86 114 1978-02-24 Mahaa Vad 2, Fri Guj
🔽 58m:33s Niyamsar 115 1978-02-25 Mahaa Vad 3, Sat Hin Slightly Unclear
🔽 58m Niyamsar 87 116, 117 1978-02-26 Mahaa Vad 4, Sun Guj
🔽 58m:25s Niyamsar 88, 89 118 1978-02-27 Mahaa Vad 5, Mon Guj
🔽 59m:34s Niyamsar 89 119 1978-02-28 Mahaa Vad 6, Tue Guj
🔽 58m:49s Niyamsar 119 1978-03-01 Mahaa Vad 7, Wed Guj
Samaysar3
🔽 59m:30s Samaysar 308, 309, 310, 311 1979-07-21 Ashadhh Vad 13, Sat Hin
🔽 58m:5s Samaysar 308, 309, 310, 311 1979-07-22 Ashadhh Vad 14, Sun Hin
🔽 58m:22s Samaysar 308, 309, 310, 311 1979-07-23 Ashadhh Vad 15, Mon Hin
🔽 59m:3s Samaysar 308, 309, 310, 311 1979-07-24 Shravan Sud 1, Tue Hin
🔽 1h:26s Samaysar 308, 309, 310, 311 1979-07-25 Shravan Sud 2, Wed Hin
🔽 59m:2s Samaysar 308, 309, 310, 311 1979-07-26 Shravan Sud 3, Thu Hin
🔽 59m:16s Samaysar 308, 309, 310, 311 1979-07-27 Shravan Sud 4, Fri Hin
🔽 58m:55s Samaysar 308, 309, 310, 311 1979-07-28 Shravan Sud 5, Sat Hin
🔽 59m:25s Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1979-07-29 Shravan Sud 5, Sun Hin
🔽 59m:28s Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1979-07-30 Shravan Sud 6, Mon Hin
🔽 59m:6s Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1979-07-31 Shravan Sud 7, Tue Hin
🔽 59m:12s Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1979-08-01 Shravan Sud 8, Wed Hin
🔽 59m:16s Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1979-08-02 Shravan Sud 8, Thu Hin
🔽 59m:4s Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1979-08-03 Shravan Sud 9, Fri Hin
🔽 1h:15s Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1979-08-04 Shravan Sud 10, Sat Hin
🔽 59m:13s Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1979-08-05 Shravan Sud 11, Sun Hin
🔽 1h:1s Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1979-08-06 Shravan Sud 12, Mon Hin
🔽 57m:42s Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1979-08-07 Shravan Sud 14, Tue Hin
🔽 59m:19s Samaysar 320 Jaysen Acharya's Tika 1979-08-08 Shravan Sud 15, Wed Hin